Przejdź do treści
Polityka Prywatności

​Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, w tym ochronę naszych klientów. Kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych są dla nas priorytetem. Działamy w ramach grupy kapitałowej przedsiębiorstw. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem naszej strony internetowej, z wyjątkami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności, jest Castolin Eutectic Group, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Germany (Tel.+48 32 230 67 36, e-mail: [email protected] zwana dalej „my” lub „nas”). Ściśle przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów krajowych, które mają zastosowanie. Jako administratorzy danych, zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO, informujemy Państwa za pomocą niniejszej polityki prywatności, jak będziemy się obchodzić z Państwa danymi osobowymi, tj. jakie rodzaje danych będziemy gromadzić i w jakim celu będą one przetwarzane.

(1) Czym są dane osobowe?

RODO zawiera definicję danych osobowych. Zgodnie z nią pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, która została zidentyfikowana lub którą można zidentyfikować. Obejmują one, między innymi, Państwa prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu lub datę urodzenia.

(2) Logowanie z użyciem danych

Ogólnie nie wymagamy podawania danych osobowych, aby można było korzystać z naszej strony. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, jej serwer automatycznie rejestruje tzw. pliki dziennika. Dane zapisane w tych plikach zawierają na przykład informacje o rodzaju przeglądarki i jej wersji, systemie operacyjnym, adresie URL, z którego użytkownik został przekierowany na stronę (poprzednia odwiedzona strona), adresie IP komputera wysyłającego, w tym o położeniu geograficznym, dacie dostępu i czasie wysłania zapytania do serwera, czasie trwania wizyty i żądanie pliku wysłane przez klienta (nazwa pliku i URL). Dane te są gromadzone jedynie dla celów statystycznych. Nie przekazujemy tych danych stronom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Nie łączymy tych danych z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Gromadzenie i przetwarzanie wspomnianych wyżej danych, oprócz celów statystycznych, jest przeprowadzane, aby umożliwić rzeczywiste korzystanie ze strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnianie naszej strony i administrowanie nią, razem ze wszystkimi jej funkcjami, a także tworzenie statystyk dot. Naszej strony.

Dane zapisane w dziennikach plików serwera będą przechowywane tylko przez ograniczony czas i będą automatycznie usuwane w regularnych odstępach czasowych po 60 dniach.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tych danych w późniejszym terminie, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach dotyczących wykorzystywania niezgodnego z prawem. Weryfikacja następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie po to, aby umożliwić ujawnienie i zapobiec niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszej strony internetowej. Naszym uzasadnionym interesem jest gwarancja bezpieczeństwa naszej oferty i zapobieganie nadużyciom.

(3) Dalsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Oprócz danych wskazanych powyżej, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe,  jeśli Państwo udostępnią nam te dane w sposób dobrowolny, np. w kontekście  wysłania zapytania. W przypadku wysłania zapytania administratorem danych jest spółka, do której adresujecie Państwo zapytanie. W takim przypadku wszystkie dane z zapytania zostaną przez nas zapisane i będą przez nas wykorzystywane. Obejmuje to dane kontaktowe podane przez Państwa, aby osiągnąć cel związany z ujawnieniem danych, np. przetwarzanie żądania w przypadku kolejnych zapytań. Podstawą dla przechowywania i wykorzystywania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku podania przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy. Jedynie w przypadku chęci zawarcia umowy podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W innych przypadkach  zapisywanie i korzystanie z podanych przez Państwa danych odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest tu rzetelne zajmowanie się Państwa sprawami.

Jeśli zamawiają Państwo u nas usługę lub dostawę towarów, wówczas będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe przede wszystkim w zakresie wymaganym w związku ze świadczeniem wspomnianej wyżej usługi lub wykonywaniem umowy. Podstawą prawną dla powiązanego przetwarzania danych w każdym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne będzie ujawnienie Państwa danych osobowych spółkom, z których usług korzystamy, aby świadczyć daną usługę Państwu, lub dla celów przetwarzania umowy. Obejmuje to na przykład spółki transportowe i innych dostawców usług. Ujawnienie przez nas danych dostawcom usług także odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

We wszystkich przypadkach, kiedy przetwarzanie danych opisywane powyżej ma służyć wypełnieniu obowiązków umownych, udostępnienie Państwa danych osobowych dla celów zawarcia umowy jest obowiązkowe. Wykonanie niniejszej umowy nie będzie możliwe, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych.

W ramach RODO jesteś właścicielem swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej przesłałeś nam formularz kontaktowy ze strony internetowej i udostępniłeś nam swój adres e-mail / nazwę firmy / numer telefonu / adres, masz prawo do "bycia zapomnianym". Prześlij nam wiadomość e-mail na [email protected], jeśli chcesz, abyśmy usunęli wszystkie zgromadzone przez nas dane na Twój temat.

(4) Subskrypcja usług świadczonych za pomocą strony, newsletter

Potrzebujemy od Państwa ważnego adresu e-mailowego, jeśli subskrybują Państwo usługi świadczone za pomocą naszej strony lub chcą zamówić nasz newsletter. Aby sprawdzić, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mailowego oraz że zgadzają się Państwo na otrzymanie subskrybowanych wiadomości e-mailem lub otrzymywanie newslettera, natychmiast po rejestracji prześlemy Państwu wiadomość na podany adres e-mailowy z linkiem potwierdzającym rejestrację w związku z daną usługą, tj. usługę świadczoną za pomocą strony lub newstletterem. Państwa rejestracja nie będzie skuteczna, dopóki nie potwierdzą jej Państwo, klikając w podany link (tzw. proces podwójnego sprawdzenia „double opt-in”). Dane te będą gromadzone i wykorzystywane, aby przesłać Państwu subskrybowaną usługę lub newsletter oraz zapisać nasze uprawnienie dotyczące tej kwestii. W celu świadczenia ww. usług nie będziemy gromadzić innych danych. Nie dojdzie do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim. Zgoda na przechowywanie adresu e-mailowego oraz wykorzystanie go odpowiednio w związku z przesyłką lub wiadomościami e-mailowymi lub newsletterem może zostać cofnięta w przyszłości w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku „Zrezygnuj z subskrypcji”, zawartym w newsletterze. Podstawą prawną stosowaną do newslettera i innych subskrybowanych wiadomości przesyłanych e-mailem jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 akapit 1 a) RODO).

(5) Pliki cookies
(6) Analiza stron internetowych z wykorzystaniem Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia analizę Państwa korzystania z naszej strony. Informacje tworzone przez pliki cookie w związku z Państwa korzystaniem ze strony są co do zasady eksportowane na serwer należący do Google w USA, gdzie informacje te są następnie przechowywane. Korzystamy z Google Analytics razem z rozszerzeniem „_anonymizehelp()”, aby zapewnić anonimowy zapis adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Po aktywacji tego rozszerzenia dla naszej strony Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google. Będzie to obowiązywało w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem informacji do serwera Google znajdującego się w USA. Kompletny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i jest skracany tylko w wyjątkowych sytuacjach. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje, aby ocenić Państwa korzystanie z naszej strony i sporządzić raporty na temat czynności wykonywanych na stronie oraz dostarczyć nam inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony oraz korzystaniem z internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwa zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez korzystanie z odpowiedniego ustawienia w Państwa przeglądarce; uwaga: w takim przypadku istnieje możliwość, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiegnąć zapisowi danych osobowych przeprowadzanemu przez pliki cookie w oparciu o Państwa wizyty na stronie ( w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresemhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnym rozwiązaniem do zastosowania wtyczki w przeglądarce w celu zapobieżenia zapisowi danych przez Google Analytics jest kliknięcie poniższego linku. Opcja wyłączenia plików cookie zostanie włączona, co zapobiegnie przyszłemu zapisowi Państwa danych podczas odwiedzana strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Prosimy nie usuwać tego pliku cookie, jeśli nie chcą Państwo wycofać swojego sprzeciwu. Po usunięciu takiego pliku cookie muszą Państwo ponownie kliknąć ten link, aby przechowywać ponownie plik cookie, gdy chcą się Państwo sprzeciwić zapisaniu Państwa danych przez Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics, prosimy odnieść się do polityki prywatności Google znajdującej się pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Jeśli chodzi o kwestię przesyłania danych osobowych do USA, porusza ją decyzja na temat adekwatności ochrony wydana przez Komisję Europejską (nr 2016/1250), zgodnie z którą spółki spełniające określone kryteria gwarantują odpowiedni poziom ochrony, zwanej także „Ochroną prywatności UE-USA”. Spółki te znajdują się na tzw. „Privacy Shield”. Google odnosi się do spółek znajdujących się na tej liście. Przekazanie danych Google za pomocą Google Analytics jest oparte na art. 45 i 28 RODO.

Podstawa prawną dla naszego korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa i ciągły rozwój naszej strony, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia związane z przeglądaniem strony za pomocą jej personalizacji, a w konsekwencji zapewnić jak najlepszy wygodę dla użytkownika.

Nie przeprowadzamy automatycznej decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 4 RODO.

(7) Przekazywanie danych stronom trzecim

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane w związku ze świadczeniem usług lub dla celów wykonania umowy. Zgodnie z tym Państwa dane są przekazywane stronom trzecim na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub dla celów wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Każde ujawnienie danych agencjom rządowym i organom mającym prawo do uzyskania informacji odbywa się jedynie w ramach obowiązków udzielania informacji zgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy zgodnej z prawem decyzji o ujawnieniu informacji. W takim przypadku ujawnienie danych jest wymagane na mocy 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego.

Jeśli dostawcy usług wejdą w kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy za pomocą prawnych, technicznych i organizacyjnych środków, a także regularnych inspekcji, że przepisy prawa dot. ochrony danych będą przestrzegane.

(8) Ogólny okres trwania przechowywania i usunięcie

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane w związku z danym celem (np. wykonanie umowy, odpowiedź na wniosek) lub uzasadnionymi przyczynami zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, takimi jak wymagane na mocy prawa okresy zatrzymania danych z wymogiem przechowywania. Jeśli chodzi o obowiązki przechowywania danych na mocy prawa, np. w związku z przepisami prawa dot. podatków i handlu hamującymi usunięcie danych osobowych, ograniczamy przetwarzanie Państwa danych; Państwa dane będą następnie usuwane zgodnie z przepisami prawa.

Dane aplikującego zostaną usunięte w przeciągu najpóźniej 6 miesięcy po ukończeniu procedury aplikacyjnej, chyba że udzielili nam Państwo zgody na przechowywanie danych trwające dłużej lub w związku z uzasadnionymi przyczynami leżącymi po naszej stronie, takimi jak obrona przed roszczeniami prawnymi, które zapobiegają usunięciu danych.

(9) Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec stracie, niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub nieupoważnionemu wprowadzaniu do nich zmian. Zapisujemy wszystkie przekazywane nam dane osobowe na bezpiecznych serwerach, chronionych hasłem i zaporą internetową. Wszystkie transakcje elektroniczne, które wykonują Państwo za pomocą naszej strony, lub które otrzymują Państwo od nas, są zakodowane. Prosimy wziąć pod uwagę, że przesyłanie danych przez internet nie jest samo w sobie całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i identyfikatora użytkownika. Nie poprosimy Państwa o hasło, którego Państwo użyli, aby zarejestrować się w związku z usługami świadczonymi za pomocą naszej strony.

(10) Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnych informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez potrzeby uzasadnienia swoich powodów. Przysługuje Państwu prawo do korekty niepoprawnych danych (art. 16 RODO) oraz do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). W zakresie w jakim podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodność z uzasadnionymi interesami), przysługuje Państwo prawo, na mocy art. 21 RODO, do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, pod warunkiem że istnieją powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw wobec przetwarzania danych wynika z celów marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku podanym powyżej przysługuje Państwo ogólne prawo sprzeciwu bez podania przyczyny, które w związku z Państwa szczególną sytuacją, zostanie przez nas wykonane (art. 21 ust. 2 RODO). Jeśli złożą Państwo sprzeciw z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Mogą Państwo także bez konsekwencji wycofać swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystanie danych bez podania przyczyn, ze skutkiem przyszłym.

Jeśli dostarczamy dane związane z Państwem i przetwarzamy te dane na mocy Państwa zgody lub dla celów wykonania umowy, mogą Państwo zażądać od nas tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie lub przesłania tych danych do innego administratora (jeśli jest to możliwe z punktu widzenia technicznego, tzw. prawo do mobilności danych). Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że wykonywane przez nas przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

W związku z wykonywaniem wspomnianych wyżej praw, prosimy odnieść się do adresu kontaktowego podanego powyżej lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną do nas lub naszego inspektora ochrony danych.

(11) Nasz inspektor ochrony danych

W naszej spółce są zatrudnieni wewnętrzni koordynatorzy ochrony danych i zewnętrzny inspektor ochrony danych. Stosują oni środki organizacyjne i techniczne oraz zapewniają, że Państwa dane osobowe są odpowiednie chronione. Prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w Castolin Eutectic Group w związku z zapytaniami dotyczącymi ochrony danych za pomocą adresu e-mail: [email protected].

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące kontaktu drogą pocztową, prosimy o korzystanie z adresu pocztowego podanego na początku wstępu.

(12) Linki do stron innych dostawców

Nasza strona może zawierać linki do innych dostawców, którzy nie są objęci niniejszą polityką prywatności. Nasza polityka prywatności nie obejmuje takich treści i stron osób trzecich, do których nasza strona jedynie zawiera link. Dotyczy to przede wszystkich stron mediów społecznościowych takich jak Linkedin, YouTube itd. Przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą takich stron mediów społecznościowych odbywa się za pośrednictwem odpowiednich operatorów sieciowych, a my nie możemy mieć wpływu na to przetwarzanie. Obowiązuje to także w związku z Państwa danymi osobowymi, które przekazują nam Państwo za pomocą takiej platformy, np. pisząc na naszym profilu w odpowiednich mediach społecznościowych. W zakresie w jakim korzystanie ze stron internetowych innych dostawców oznacza gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych, prosimy wziąć pod uwagę warunki ochrony danych danego dostawcy. Informacje na temat obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi i ich ochroną na tych stronach można znaleźć w polityce prywatności naszego odpowiedniego dostawcy usług. Pod warunkiem że przechowujemy i korzystamy z Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali za pomocą strony serwisu społecznościowego lub które otrzymany od strony serwisu społecznościowego, a także znajdujących się na naszych własnych serwerach w celach przetwarzania Państwa żądań lub wątpliwości, wówczas oczywiście stosujemy zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

(13) Zmiany do niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do istniejącej polityki prywatności w ramach obecnych przepisów prawnych oraz do publikacji zaktualizowanej wersji naszej strony, jeśli jest to wskazane np. w związku z ulepszeniami technicznymi lub zmianami w prawodawstwie lub dotyczących naszej działalności gospodarczej. Zatem zachęcamy Państwa do sprawdzania naszej strony, aby mieć pewność, że znają Państwo naszą obecną politykę prywatności.