Przejdź do treści
Odpowiedzialność poszczególnych pracowników

Oświadczenie dotyczące zgodności

Castolin Eutectic kieruje się zasadami uczciwości i niedyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników.

Zgodność z przepisami

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.
Zgodność z przepisami
Komunikat dyrektora generalnego

Firma Castolin Eutectic zobowiązuje siebie i swoich pracowników do prowadzenia działalności zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Ma to nie tylko kluczowe znaczenie dla utrzymania wizerunku firmy Castolin Eutectic i jej pracowników oraz zapobiegania potencjalnej odpowiedzialności cywilnoprawnej, ale także jest odzwierciedleniem naszych wartości i tym samym leży w najlepszym interesie firmy, jej pracowników, akcjonariuszy, klientów i innych interesariuszy.

Obraz
CEO Castolin Eutectic

„Promujemy innowacje, zaufanie i bezpieczeństwo. Będziemy postępować etycznie i spełniać oczekiwania naszej branży, klientów, pracowników i akcjonariuszy”.

PATRICK M. FETZER
Dyrektor generalny Castolin Eutectic
Kodeks postępowania

Cel

Celem tego Kodeksu jest przedstawienie wskazówek w zakresie zachowań biznesowych w kluczowych obszarach związanych z działalnością Castolin Eutectic. Kodeks nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których zgodność z przepisami lub etyczne zachowania mogą być wymagane, ale określa ducha i minimalne standardy, które są fundamentalne dla naszego sposobu prowadzenia działalności.

Podstawowe wartości i zasady

Wybrane podstawowe wartości i zasady Castolin Eutectic:

 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, a także wewnętrznych regulaminów, dyrektyw i wytycznych. Oznacza to, że:
  • Nie wręczamy ani nie przyjmujemy łapówek. Unikamy przekazywania lub przyjmowania prezentów, które mogłyby być źródłem konfliktu interesów, naruszać standardy osób, z którymi prowadzimy współpracę, lub naruszać prawo.
  • Nie angażujemy się w działania lub zaniechania, które można by uznać za naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji i prawa antymonopolowego, takie jak pisemne lub ustne dzielenie się poufnymi informacjami z konkurentami.
  • Unikamy konfliktów interesów, a potencjalne konflikty ujawniamy tak szybko, jak to możliwe.
  • Chronimy nasze poufne i zastrzeżone informacje przed nieautoryzowanym wykorzystaniem.
  • Szanujemy i zabezpieczamy naszą wiedzę specjalistyczną i prawa własności intelektualnej.
 • Przestrzegamy lokalnie akceptowanych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.
 • Promujemy i utrzymujemy środowisko pracy, które sprzyja wzajemnemu szacunkowi, otwartości i indywidualnej uczciwości oraz wspieramy i szanujemy ochronę międzynarodowych praw człowieka.
 • Zgłaszamy wszystkie incydenty, które w naszym przekonaniu budzą wątpliwości w zakresie niewłaściwego postępowania lub naruszenia prawa, przepisów lub polityki firmy.

Zatrudnienie

Firma Castolin Eutectic zobowiązuje się do zapewnienia uczciwych i niedyskryminacyjnych praktyk, do których zalicza się zapewnienie równych szans w zatrudnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma Castolin Eutectic szanuje różne środowiska i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy, w tym tych, które dotyczą eliminacji wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej (w tym pracy małoletnich) oraz przestrzegania zakazu wszelkich form dyskryminacji w pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy pracowników do zachowania równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i osobistymi.

Firma Castolin Eutectic docenia różnorodność i zapewnia równe szanse w zatrudnieniu wszystkim pracownikom bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, wiek, religię, narodowość lub inne czynniki objęte ochroną prawną.

Dokładność i kompletność dokumentacji

Prowadzimy dokładną i kompletną dokumentację biznesową. Wszystkie transakcje biznesowe muszą być w pełni i rzetelnie rejestrowane zgodnie z zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Castolin Eutectic, a poszczególne dokumenty muszą być przechowywane lub niszczone zgodnie z programem przechowywania dokumentacji Castolin Eutectic. Nie wolno pod żadnym pozorem wprowadzać fałszywych lub wprowadzających w błąd wpisów w dokumentacji księgowej i biznesowej firmy Castolin Eutectic ani żadnej z jej spółek zależnych.

Przekupstwo i korupcja

Castolin Eutectic surowo zabrania wręczania łapówek, bez względu na to, czy odbiorca jest funkcjonariuszem publicznym czy pracownikiem prywatnego klienta. Definicja korupcji jest bardzo szeroka i jest rozumiana jako bezpośrednia lub pośrednia oferta lub przyjęcie prezentu, pożyczki, opłaty, nagrody lub innej korzyści od lub na rzecz jakiejś osoby w celu uzyskania lub zapewnienia uprzywilejowanego traktowania w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Współpraca ze stronami trzecimi

W ramach firmy Castolin Eutectic ściśle przestrzegamy przepisów zakazujących wykorzystywania stron trzecich (takich jak między innymi agenci, konsultanci lub inni usługodawcy) w celu obchodzenia wymogów prawnych określonych w obowiązujących przepisach antykorupcyjnych. Firma Castolin Eutectic nie będzie współpracować z partnerami biznesowymi, którzy naruszają podstawowe prawa człowieka i stosują takie praktyki jak na przykład praca przymusowa lub obowiązkowa albo praca małoletnich.

Ograniczenia w handlu międzynarodowym i bojkoty

Możliwości firmy Castolin Eutectic w zakresie handlu na rynku światowym są ograniczone przepisam ustanowionymi przez różne kraje i organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ. Już sam fakt ujawnienia szczegółów technologii można uznać za jej eksport. Polityka Castolin Eutectic zakłada pełne przestrzeganie zakazów i wymogów wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących handlu międzynarodowego, a wszyscy pracownicy firmy zaangażowani w tych obszarach powinni znać lokalne i międzynarodowe przepisy i regulacje, które dotyczą ich pracy. W razie wątpliwości pracownicy powinni zasięgnąć porady u przełożonych lub odpowiedniego zespołu prawnego.

BHP i kwestie środowiskowe

Firma Castolin Eutectic dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi oraz odpowiednimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Stosujemy ostrożne podejście do wyzwań środowiskowych, podejmujemy inicjatywy mające na celu propagowanie większej odpowiedzialności za środowisko oraz wspieramy rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska. Firma Castolin Eutectic dąży do zmniejszenia liczby wypadków oraz obniżenia wskaźnika ich ciężkości w każdej swojej jednostce.

Przeciwdziałanie działalności monopolistycznej i nieuczciwej konkurencji

Uczciwa konkurencja jest podstawową zasadą wolnego rynku i jest w pełni wspierana przez firmę Castolin Eutectic. W związku z tym Castolin Eutectic wymaga pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi i dotyczącymi konkurencji, w tym między innymi z przepisami zakazującymi nieuczciwych praktyk i ograniczeń handlowych. Przepisy antymonopolowe dotyczą działań biznesowych podejmowanych wspólnie z dostawcami, klientami i konkurencją.

Chociaż przepisy antymonopolowe różnią się w poszczególnych krajach, zazwyczaj odnoszą się one do co najmniej poniższych zabronionych działań:

a) Zmowy cenowe z jednym lub kilkoma konkurentami w celu ustalenia ceny lub warunków sprzedaży lub wpłynięcia na nie w inny sposób.
b) Podział rynków/klientów z jednym lub kilkoma konkurentami.
c) Ustawianie przetargów z jednym lub kilkoma konkurentami w celu wycofania się z udziału w przetargu, złożenia oferty z określoną ceną lub takiej, o której wiadomo, że jest mniej korzystna niż oferta konkurenta.
d) Udostępnianie informacji wrażliwych. Uzyskiwanie lub udostępnianie poufnych informacji (np. odnoszących się do bieżących lub przyszłych cen, marż zysku lub kosztów, ofert, udziałów w rynku, praktyk dystrybucyjnych, warunków sprzedaży, planów produkcji) konkurentom na spotkaniach handlowych, stowarzyszeniach zawodowych lub w innych okolicznościach.

Konflikty interesów

Wszyscy pracownicy Castolin Eutectic mają obowiązek dopilnować, aby ich prywatne interesy nie kolidowały z ich zobowiązaniami wobec firmy. W związku z tym powinni unikać sytuacji, w których ich prywatne interesy, działalność pozazawodowa, relacje lub interesy finansowe sprawiają wrażenie kolidowania z interesami Castolin Eutectic.