Přejít k hlavnímu obsahu

Dodržování zásad a předpisů

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.
Dodržování zásad a předpisů
Vzkaz generálního ředitele

Společnost Castolin Eutectic zavazuje sebe i své zaměstnance, že bude vykonávat svou činnost v souladu s nejvyššími etickými standardy a platnými zákony.

Takovýto přístup je rozhodující nejen pro zachování dobrého jména společnosti Castolin Eutectic a jejích zaměstnanců a pro předejití možným občanským a trestním sankcím, ale odráží současně naše hodnoty, a je proto v nejlepším zájmu společnosti Castolin Eutectic, jejích zaměstnanců, akcionářů, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

Obrázek
CEO Castolin Eutectic

„Podporujeme inovace, důvěru a bezpečnost. Budeme vždy jednat eticky a plnit očekávání našeho prostředí, zákazníků, zaměstnanců a akcionářů.“

PATRICK M. FETZER
Generální ředitel Castolin Eutectic
Kodex obchodního chování

Účel

Účelem tohoto Kodexu je poskytnout vodítko pro obchodní chování v kritických oblastech souvisejících s obchodními aktivitami společnosti Castolin Eutectic. Kodex nepokrývá všechny situace, v nichž může být vyžadováno dodržování předpisů nebo etické chování, ale spíše stanoví minimální standardy a ducha, které jsou zásadní pro náš způsob podnikání.

Základní hodnoty a principy

Mezi základní hodnoty a principy společnosti Castolin Eutectic patří:

 • Respektujeme a dodržujeme všechny platné zákony a předpisy a rovněž interní předpisy, směrnice a zásady. To znamená, že:
  • Nedáváme ani nepřijímáme úplatky. Vyhýbáme se předávání nebo přijímání darů, které by mohly být příčinou konfliktů, být v rozporu se standardy partnerů, s nimiž jednáme, nebo porušovat zákon.
  • Nepodílíme se na žádných činech nebo opomenutích, která by mohla být považována za porušení platných zákonů o hospodářské soutěži a antimonopolních zákonů, jako je písemná nebo ústní výměna citlivých údajů s konkurenty.
  • Vyhýbáme se střetům zájmů a o možných střetech informujeme co nejdříve.
  • Chráníme naše důvěrné informace a informace pro vnitřní potřebu před neoprávněným použitím.
  • Respektujeme a chráníme své know-how a práva duševního vlastnictví.
 • V každé zemi, ve které působíme, se řídíme uznávanými místními standardy dobrého podnikového občanství.
 • Prosazujeme a udržujeme pracovní prostředí, které podporuje vzájemný respekt, otevřenost a integritu jednotlivce, a podporujeme a respektujeme ochranu mezinárodně proklamovaných lidských práv.
 • Informujeme o všech incidentech, které podle našeho úsudku, k němuž jsme dospěli v dobré víře, vyvolávají obavy ohledně pochybení nebo porušování zákonů, předpisů nebo zásad společnosti.

Zaměstnání

Castolin Eutectic se zavazuje zajišťovat spravedlivé a nediskriminační pracovní postupy, které zahrnují poskytování rovných pracovních příležitostí v souladu s platnými zákony. Společnost Castolin Eutectic respektuje rozdílné kulturní pozadí a je odhodlána dodržovat veškeré pracovní zákony včetně těch, které se týkají eliminace všech forem nucené a povinné práce (včetně dětské práce) a zákazu všech forem diskriminace v zaměstnání v souladu s platnými zákony. Podporujeme naše zaměstnance, aby udržovali své pracovní závazky, rodinu a svůj osobní rozvoj v rovnováze.

Společnost Castolin Eutectic je pevně zavázána k rozmanitosti a nabízí rovné pracovní příležitosti všem zaměstnancům bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, věk, náboženství, národní původ nebo jiné diskriminační faktory.

Přesnost a úplnost záznamů

Vedeme přesné a úplné obchodní záznamy. Všechny naše obchodní transakce musí být úplně a poctivě zaznamenávány v souladu se zásadami účetnictví a finančního výkaznictví společnosti Castolin Eutectic a záznamy jsou uchovávány nebo znehodnocovány v souladu s programem uchovávání záznamů společnosti Castolin Eutectic. V knihách a záznamech společnosti Castolin Eutectic nebo kterékoli z jejích dceřiných společností nesmí být z žádného důvodu uváděny nepravdivé nebo zavádějící údaje.

Úplatkářství a korupce

Castolin Eutectic přísně zakazuje vyplácení úplatků bez ohledu na to, zda je příjemce veřejným činitelem nebo zaměstnancem soukromého zákazníka. Úplatkářství je široce definováno a chápáno jako přímá nebo nepřímá nabídka jakéhokoli daru, půjčky, poplatku, odměny nebo jiné výhody jakékoli osobě nebo jejich přijetí od jakékoli osoby za účelem zajištění nebo odměny za příznivé zacházení při podnikání.

Spolupráce s třetími stranami

Společnost Castolin Eutectic ve své organizaci striktně uplatňuje zákony zakazující využívání třetích stran (jako jsou například zástupci, konzultanti nebo jiní poskytovatelé služeb) k obcházení zákonných požadavků stanovených v příslušných zákonech proti korupci a úplatkářství. Castolin Eutectic se zdržuje spolupráce s obchodními partnery, kteří porušují základní lidská práva a využívají například nucenou a povinnou práci nebo dětskou práci.

Mezinárodní obchodní omezení a bojkoty

Schopnost společnosti Castolin Eutectic obchodovat na světovém trhu je omezena předpisy vydávanými různými zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je OSN. Pouhé zveřejnění technologie lze považovat za vývoz. Zásadou společnosti Castolin Eutectic je plně dodržovat zákazy a požadavky všech platných zákonů a předpisů v oblasti mezinárodního obchodu. Všichni zaměstnanci zapojení do těchto aktivit by měli znát místní a mezinárodní zákony a předpisy, které ovlivňují jejich činnost. V případě pochybností by se zaměstnanci měli obrátit na orgány dohledu se žádostí o radu nebo si vyžádat příslušnou právní podporu.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Společnost Castolin Eutectic se zavázala navrhovat své výrobky v souladu s platnými průmyslovými normami a příslušnými požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí. Podporujeme preventivní přístup k problémům životního prostředí, realizujeme iniciativy prosazující větší odpovědnost za životní prostředí a podporujeme vývoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí. Castolin Eutectic usiluje o snížení četnosti nehod a míry závažnosti nehod v každé společnosti.

Boj proti monopolům a nekalá soutěž

Spravedlivá hospodářská soutěž je základním principem systému svobodného podnikání společnost Castolin Eutectic ji plně podporuje. Vyžaduje proto dodržování platných antimonopolních zákonů a zákonů pro boj proti nekalé soutěži, mezi které patří mimo jiné zákony zakazující nekalé obchodní praktiky a omezování obchodu. Antimonopolní zákony řeší obchodní praktiky ve vztahu s dodavateli, zákazníky a konkurenty.

Přestože se antimonopolní zákony v jednotlivých zemích liší, obvykle řeší alespoň následující zakázaná opatření:

a) dohody o stanovení cen s jedním nebo několika konkurenty, které stanoví nebo jinak ovlivňují ceny nebo podmínky prodeje,
b) dohody o rozdělení trhu/zákazníků s jedním nebo několika konkurenty za účelem rozdělení trhů a/nebo zákazníků,
c) dohody o úpravě nabídek s jedním nebo několika konkurenty, podle nichž se některý z nich zdrží nabídky, předloží nabídku s určitou cenou nebo předloží nabídku, o které je známo, že je méně příznivá než nabídka konkurenta,
d) sdílení citlivých informací. Získání citlivých informací (např. informací, které se týkají současných nebo budoucích cen, ziskových rozpětí nebo nákladů, nabídek, podílů na trhu, distribučních praktik, podmínek prodeje, výrobních plánů) od konkurentů nebo jejich poskytnutí konkurentům na obchodních schůzkách, v rámci profesních sdružení nebo jinde.

Střet zájmů

Všichni zaměstnanci společnosti Castolin Eutectic jsou povinni zajistit, aby jejich vnější zájmy nezasahovaly do jejich závazků vůči společnosti. Proto by se měli vyhnout situacím, kdy se může zdát, že jejich osobní zájmy, aktivity mimo společnost, vztahy nebo finanční zájmy jsou v rozporu se zájmy Castolin Eutectic.