Hoppa till huvudinnehåll
Cirkulär ekonomi
Miljömedvetenhet
Vi arbetar enligt EU:s principer för cirkulär ekonomi. Vi försöker minimera avfallet och ge utslitna industrikomponenter ett andra liv.
MILJÖMEDVETENHET
Minska, återanvänd, återvinn

Castolin Eutectics filosofi, att bevara jordens värdefulla resurser och förbättra gamla och slitna delar har uppmärksammats över hela världen. På våra produktionsanläggningar har vi program som syftar till att minska vår miljöpåverkan och vi har lanserat GreenBraz-sortimentet med produkter som är fria från kadmium och borsyra. Vi var också ett av de första svetsföretagen att saluföra utsugsutrustning för svetsning. Som föregångare på detta område införde Castolin Eutectic år 1973 priset Conservationist of the Year.

Bild

Vår vision är att behålla vår position som global ledare inom ytskyddstekniker och bidra till att bevara värdefulla naturresurser långsiktigt genom att bevara material.

Solsymbol, priset Conservationist of the Year
Miljöpolicy

Bakgrund

Våra produkter riktar sig till områdena svets-, hårdlödnings- och beläggningsteknik och Castolin Eutectic har lösningar för alla slitageproblem för att förlänga komponenters livslängd i ogynnsamma miljöer. Vi strävar efter att uppnå kundnöjdhet genom att tillhandahålla produkter med hög prestanda och utmärkt kvalitet och är verksamma på marknader för underhålls- och reparationstjänster, svetsning, hårdlödning och termisk sprutning, FoU av nya produkter och användningsområden, så väl som egen tillverkning.

Syfte

Castolin Eutectics globala ledningsteam (Castolin Eutectic Management Team) har utvecklat den miljöpolicy som anger att Castolin Eutectic måste säkerställa att deras miljömässiga kvalitet, åtaganden och efterlevnad lever upp till branschledande standard. Vi ska sträva efter högsta kvalitet i allt vi gör och sikta på att bli branschledande inom miljöstandarder.

Vägledande principer

Ledningen ser att skyddet och bevarandet av miljön är en integrerad del av Castolin Eutectics filosofi och tillhandahåller denna policy i syfte att respektera och ta hand om miljön genom att använda nuvarande lagstiftning som ett minimum.

Huvudmålen

  • Att säkerställa att företaget åtar sig att ständig minska och förebygga förorening av miljön.
  • Att säkerställa att företaget åtar sig att följa gällande juridiska och företagsrelaterade reglerande krav.
  • Att säkerställa att alla anställda förstår miljöpolicyn, är alla anställdas ansvar och alla anställda förstår effekterna av dålig miljöpraxis.
  • Att säkerställa att underleverantörer och leverantörer är medvetna om Castolin Eutectics miljöpolicy och lever upp till de överenskomna och lämpliga kvalitetskraven.
  • Att säkerställa att företaget granskar miljömålen under ledningsgranskningar.
  • Att säkerställa att företaget genomför en regelbunden översyn av policyn för att säkerställa dess fortsatta effektivitet och hållbarhet.
  • Castolin Eutectic kommer att övervaka och mäta operativa aktiviteter och genomföra interna miljögranskningar där det anses vara lämpligt och finnas ett behov.
  • Castolin Eutectic kommer att arbeta för minimal förorening av luft, vatten och mark i sina verksamheter.
  • Castolin Eutectic kommer att kontrollera användningen av el-, gas- och vatten för att minska användningen av fossila bränslen och produktionen av koldioxid.
  • Castolin Eutectic kommer att vidta alla åtgärder för att minimera påverkan på miljön vid nya investeringar.