Hoppa till huvudinnehåll
Varje anställds ansvar

Intyg om överensstämmelse

Castolin Eutectic har åtagit sig att tillhandahålla rättvis och icke-diskriminerande anställningspraxis
Efterlevnad
Meddelande från VD:n

Castolin Eutectic och dess anställa har åtagit sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med höga etiska standarder och i enlighet med rådande lagar.

Detta är inte bara avgörande för att bevara Castolin Eutectics och dess anställdas rykte och förebygga potentiella civil- och straffrättsliga påföljder, utan återspeglar även våra värderingar och det ligger därför i Castolin Eutectics och dess anställdas, aktieägares, kunders och andra intressenters intresse.

Bild
CEO Castolin Eutectic

”Vi uppmuntrar innovation, tillit och säkerhet. Vi kommer alltid att agera etiskt och uppfylla förväntningarna från miljön, våra kunder, anställda och aktieägare.”

PATRICK M. FETZER
VD Castolin Eutectic
Uppförandekod

Syfte

Syftet med den här koden är att ge vägledning till affärsbeteende inom viktiga områden av Castolin Eutectics affärsverksamheter. Koden omfattar inte alla tänkbara situationer där efterlevnad eller etiskt beteende kan krävas, utan anger minimala standarder och en anda som är grundläggande för hur vi bedriver vår verksamhet.

Grundläggande värderingar och principer

Castolin Eutectics grundläggande värderingar och principer inkluderar följande:

 • Vi respekterar och följer alla gällande lagar och förordningar, såväl som interna regler, direktiv och riktlinjer. Detta innebär att:
  • Vi ger eller tar inte emot mutor. Vi undviker att ge eller ta emot gåvor som skulle kunna skapa en konflikt, bryta mot standarderna hos dem vi handlar med, eller som bryter mot lagen.
  • Vi deltar inte i några aktiviteter eller någon underlåtenhet som skulle kunna betraktas som brott mot gällande konkurrens- och antitrustlagar, såsom skriftligt eller muntligt utbyte av känsliga uppgifter med konkurrenter.
  • Vi undviker intressekonflikter och avslöjar potentiella konflikter så tidigt som möjligt.
  • Vi skyddar vår konfidentiella och skyddade information från obehörig användning.
  • Vi respekterar och säkrar vår kunskap och våra immateriella rättigheter.
 • Vi följer de lokalt accepterade standarderna för gott företagsmedborgarskap i varje land där vi bedriver verksamhet.
 • Vi uppmuntrar och upprätthåller en arbetsmiljö som främjar ömsesidig respekt, öppenhet och individuell integritet, och vi stödjer och respekterar skyddet av internationellt förkunnade mänskliga rättigheter.
 • Vi rapporterar alla incidenter som enligt vår bedömning i god tro väcker misstanke om oegentligheter eller brott mot lagar, regler eller företagspolicy.

Anställning

Castolin Eutectic åtar sig att använda rättvisa och icke-diskriminerande arbetsmetoder, vilket inkluderar att ge alla lika anställningsmöjligheter i enlighet med gällande lagar. Castolin Eutectic respekterar olika kulturella bakgrunder och har åtagit sig att följa alla anställnings- och arbetslagar, inklusive de relaterade till eliminering av alla former av tvångsarbete (inklusive barnarbete) och förbudet mot alla former av diskriminering vid anställning enligt gällande lagar. Vi uppmuntrar våra anställda att hitta en balans mellan sina åtaganden för arbete, familj och personlig utveckling.

Castolin Eutectic har ett starkt engagemang för mångfald och ger alla anställda lika anställningsmöjligheter utan hänsyn till kön, ras, färg, ålder, religion, nationellt ursprung eller andra diskriminerande faktorer.

Fullständiga och korrekta handlingar

Vi håller korrekta och fullständiga affärshandlingar. Alla våra affärstransaktioner måste registreras fullständigt och rättvist i enlighet med Castolin Eutectics principer för redovisning och finansiell rapportering, och handlingar arkiveras eller förstörs i enlighet med Castolin Eutectic Companys arkiveringsprogram. Falska eller missledande anteckningar får inte av någon anledning förekomma i bokföring eller handlingar som tillhör Castolin Eutectic eller någon av dess dotterbolag.

Mutor och korruption

Castolin Eutectic förbjuder strängeligen mutor, oavsett om mottagaren är en offentlig tjänsteman eller en anställd hos en privat kund. Mutor definieras och förstås i stort som ett direkt eller indirekt erbjudande om eller mottagande av någon gåva, lån, avgift, belöning eller annan fördel till eller från någon person i syfte att skaffa sig eller ge fördelaktig behandling i bedrivandet av sin verksamhet.

Samarbete med tredje part

Inom sin organisation tillämpar Castolin Eutectic strikt de lagar som förbjuder användning av tredje part (såsom men inte begränsat till ombud, konsulter eller andra tjänsteleverantörer) för att kringgå lagstadgade krav som anges i gällande lagar mot korruption och mutor. Castolin Eutectic avstår från att samarbeta med affärspartner som kränker grundläggande mänskliga rättigheter genom att till exempel använda tvångs- eller barnarbete.

Internationella handelsrestriktioner och bojkotter

Castolin Eutectics förmåga att handla på världsmarknaden begränsas av bestämmelser som utfärdats av olika länder och internationella organisationer såsom Förenta nationerna. Att avslöja teknik kan betraktas som en export. Det är Castolin Eutectics policy att följa alla förbud och krav fullt ut i alla gällande internationella handelslagar och -förordningar, och alla anställda som arbetar inom dessa områden måste vara bekanta med de lokala och internationella lagar och förordningar som påverkar deras verksamhet. Vid tveksamheter ska anställda vända sig till arbetsledare eller lämplig juridisk support för att få råd.

Miljö, säkerhet och hälsa

Castolin Eutectic åtar sig att designa sina produkter i enlighet med gällande industristandarder och relevanta säkerhets-, hälso- och miljökrav. Vi stödjer ett förebyggande arbete med miljöutmaningarna, arbetar för att främja ett större miljöansvar och uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Castolin Eutectic strävar efter att minska olycksfrekvensen såväl som olyckornas allvarlighetsgrad i varje företag.

Antitrust och orättvis konkurrens

Fri konkurrens är en grundläggande princip för systemet med fri företagsamhet och Castolin Eutectic stödjer det till fullo. Därför kräver Castolin Eutectic full efterlevnad av gällande antitrustlagar och konkurrenslagar, vilka bland annat inkluderar lagar som förbjuder orättvis handel och handelsbegränsningar. Antitrustlagar riktar sig till affärsverksamhet med leverantörer, kunder och konkurrenter.

Även om antitrustlagar varierar från land till land så tar de vanligtvis åtminstone upp följande förbjudna handlingar:

a) Priskarteller med en eller flera konkurrenter för att fastställa eller på annat sätt påverka priser, villkor eller förutsättningar för försäljning.
b) Tilldelningsavtal för marknader/kunder med en eller flera konkurrenter för att dela upp marknader och/eller kunder.
c) Avtal om riggade budgivningar med en eller flera konkurrenter för att avstå från att bjuda, att bjuda till ett visst pris eller ge ett bud som man vet om är mindre fördelaktigt än en konkurrents bud.
d) Delning av känslig information. Skaffa eller tillhandahålla känslig information (t.ex. relaterat till nuvarande eller framtida priser, vinstmarginaler eller kostnader, bud, marknadsandelar, distribution, försäljningsvillkor, produktionsplaner) från eller med konkurrenter på handelsmöten, yrkesorganisationer eller andra tillfällen.

Intressekonflikter

Alla Castolin Eutectics anställda har en skyldighet att se till att deras yttre intressen inte stör deras åtaganden till företaget. Därför ska de undvika situationer i vilka deras personliga intressen, aktiviteter utanför företaget, relationer eller finansiella intressen verkar strida mot Castolin Eutectics intressen.