Hoppa till huvudinnehåll
Integritetspolicy

Castolin Scandinavia AB respekterar din integritet och arbetar ständigt för att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Castolin Scandinavia AB samlar in och använder personuppgifter angående anställda eller andra representanter av tidigare, nuvarande eller potentiella leverantörer, kunder och andra affärspartners. Personuppgiftspolicyn beskriver även dina rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Castolin Scandinavia AB är den ansvarige parten (personuppgiftsansvarig) vad gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs häri. Tveka inte att nå ut till oss på [email protected] om du har frågor eller funderingar vad gäller denna policy.

(1) Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Castolin Scandinavia AB, organisationsnummer 556002-1080, behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kontakt (kund, leverantör eller annat).

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter (se mer nedan). Personuppgifter som behandlas Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund eller leverantör:

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • avtalsinformation, t. ex order och inköp
 • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst två år efter det att kundförhållandet upphörde, såvida inte lagstiftning föreskriver något annat.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, kommer de att anonymiseras eller raderas.

(2) Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller i databaser i samband med support av våra system. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

(3) Cookies
(4) Dina rättigheter
 • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Castolin Scandinavia AB. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.
(5) Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om Integritetspolicyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Castolin Scandinavia AB personuppgiftsombud.

Kontaktuppgifter

Namn: Hans Liljenfeldt (Dataskyddsansvarig GDPR)
Telefonnummer: 031-57 04 70
E-postadress: [email protected]

Ändring av policyn

Castolin Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Integritetspolicyn.
Vid materiella ändringar i Integritetspolicyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Integritetspolicyn, kommer Castolin Scandinavia AB informera om detta på lämpligt sätt.

(8) UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Castolin Scandiavia AB arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

(9) ÄNDRINGAR I DENNA EXTERNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Då vår verksamhet och organisation kan vara föremål för förändringar över tiden kan denna policy behövas uppdateras periodiskt, för att reflektera sådana förändringar. Du kommer informeras om betydande förändringar (till exempel per e-post), men vi rekommenderar även att du ser över denna personuppgiftspolicy regelbundet för att säkerställa att du har kännedom om rättelser som gjorts.

(10) HUR MAN KONTAKTAR OSS

Castolin Scandiavia AB är den ansvarige parten (personuppgiftsansvarig) för behandlandet av dina personuppgifter som beskrivet ovan. Castolin Scandiavia är föremål för dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna personuppgiftspolicy eller angående våran användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss på [email protected] eller så kan du kontakta oss på:

Castolin Scandianavia AB
Box 4193
422 04 Hisings Backa
Sverige
+46 (0)31 57 04 70

(11) KLAGOMÅL

Du består rätten att utfärda ett klagomål till Datainspektionen, E-postadress: [email protected], om du förmodar att vi inte efterlever våra skyldigheter gällande dina personuppgifter.