Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Stål
Program för kostnadsbesparing och smarta underhålls- & reparationslösningar.
Branscher
Stål
Program för kostnadsbesparing och smarta underhålls- & reparationslösningar.
Branscher
Stål
Program för kostnadsbesparing och smarta underhålls- & reparationslösningar.

Choose a category

Valsverk

Mycket höga belastningar på valsar

I stålvalsverk är valsarna kritiska delar som används för förflyttning och formning av ämnen och plåtar vid mycket höga temperaturer. Mycket höga belastningar och hög temperatur leder till nedbrytning av valsarnas yta och kan medföra att delar skadas. Underhållsansvariga måste regelbundet besluta om antingen skrotning av dessa dyra komponenter eller reparation enligt OEM-specifikationer.

Valsar skyddas genom sprutning och smältning

Utförs av kvalificerade operatörer

OEM-tillverkare tillhandahåller vanligen delar ytbehandlade med slitagetåliga legeringar, exempelvis Eutalloy® RW 12496. Denna ytbehandling appliceras genom att ett pulver först sprutas på valsytan och sedan smälts strax över smältpunktstemperaturen. Processen gör att beläggningens bästa nötningsskyddande egenskaper utnyttjas och att den får en optimal förbindning till stålunderlaget. På långa och tunga delar är det mycket svårt att få en korrekt förbindning. Omedelbart efter sprutningssteget måste komponenten förvärmas jämnt och hållas vid temperatur medan flera brännare smälter pulvret längs hela valsen. På två meter långa massiva valsar kan förbindningen ta upp till sju timmar och varje temperaturvariation kan leda till ett resultat med ojämn kvalitet. Eftersom komponenten utsätts för mycket hög temperatur är även deformation en kritisk faktor, speciellt på valsar med tunna rörgodstjocklekar. Slutligen, om kylningen inte hanteras på rätt sätt kan de termiska spänningarna bli så höga att sprickor uppstår i beläggningen. Tack vare välutrustade serviceverkstäder och vår mer än tio år långa erfarenhet kan vi erbjuda beläggningar med hög kvalitet. Komponenterna beläggs av mycket skickliga operatörer som följer exakta instruktioner. De applicerar regelbundet olika typer av pulver enligt definitioner från OEM-tillverkarna.

Valsar skyddas med laserbeläggning

Mindre kostnader för slipning och maskinbearbetning

Sedan laserbeläggningstekniken installerades i Castolin Eutectics servicecenter har slitageskyddet av viktiga komponenter som valsar nått en ny nivå. Utnyttjandet av 8 kW högeffekts direktdiodteknik och automatisering ger flexibel produktion och överlägsen kvalitet. Den kraftfulla lasern möjliggör dessutom höga depositionshastigheter som reducerar beläggningsprocessens kostnad. Jämfört med vanlig påsvetsningsteknik är upplösningen av karbider och utspädningen av beläggningsmaterialet den lägsta som kan uppnås. Effekten är maximal slitagebeständighet och ökad livslängd. Den unikt breda bågen (upp till 23 mm) producerar en jämnt belagd yta med minimal efterföljande maskinbearbetning eller slipning. Valsar kan ofta användas som svetsade utan extra bearbetning. Laserprocessens låga värmetillförsel innebär mindre deformation av stora och tunna sektioner som enkelt kan beläggas.

Drift i svåra miljöer

Sinterkrossar

Utrustningar i stålverk som bearbetar sinter vid mycket höga temperaturer utsätts för svåra slitageförhållanden. I synnerhet sinterkrossar som måste omsätta stora materialmängder måste skyddas mot slitage för att kostnadskrävande underhåll och frekventa nedstängningar ska undvikas. Underhållschefer håller med om att standardlösningar som finns på marknaden inte uppfyller deras behov. Rotorer och brytbalkar måste regelbundet bytas ut mot nya.
Standardlösningarnas bristande slitagebeständighet beror på tre huvudfaktorer:

• materialets höga temperatur som reducerar hårda ytbeläggningars egenskaper,
• materialets nötande natur som sliter ut delar,
• de stora kraftpåkänningar som förstör spröda ytbeläggningar.

Överträffar standardlösningar med minst en faktor tre

Unik e3-teknik

e3 är en rättighetsskyddad lösning speciellt utvecklad för stålsinterkrossars produktivitet och livslängd. Denna lösning lanserades efter fyra års laboratorietester och även på grund av verkliga funktionsförhållanden. Den baseras på Castolin Eutectics unika nötningsbeständiga legering för höga temperaturer, som erbjuder mycket höga prestanda även under påverkan av nötning och belastning. e3 lämpar sig speciellt för skydd av kritiska sinterkrosskomponenter, exempelvis rotorblad, tänder och brytbalkar. Praktiska tester har visat att e3 överträffar standardlösningar med minst en faktor tre. Utöver att livslängden ökar bevaras komponenternas geometriska form vilket garanterar bättre krosseffektivitet jämfört med standardlösningar.

Våra ingenjörer kan utveckla en specifik lösning för dina behov

e3-fördelar

Utöver att förstärka delars livslängd möjliggör e3:

• mindre frekvent underhåll av sinterkrossar och nedstängning av anläggningar,
• högre krossproduktivitet genom bevarad tandskärpa,
• mindre anskaffningskostnader för nya delar,
• undvikande av komplexa vattenkylda brytbalkar.

Framställt med laserbeläggning

Siktar tillverkade i våra verkstäder

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av slitage-tåliga siktar med runda, kvadratiska eller ovala öppningar tillverkade av perforerad plåt i tjocklek från 3 mm. Vi tillverkar även skräddarsydda lösningar enligt kundens förfrågan. I vår produktionsutrustning finns ett toppmodernt beläggningssystem med högeffektslaser. Systemet tillförsäkrar högsta kvalitet på slitageutsatta ytbehandlingar av wolframkarbiddispersion i en nickelbaserad matris för skydd av standardperforerad stålplåt med olika maskstorlekar.

Mycket bättre än vanligt stål

Tio gånger så hög livslängd 

De ultrahårda wolframkarbidfaserna som är jämnt fördelade i en självflussande hård nickelbaserad legeringsmatris ger:

  • Mycket hög slitagestyrka mot nötning och erosion, upp till 10 gånger högre än vanligt monolitiskt värmebehandlat stål.
  • Klarar driftstemperaturer upp till 400 °C. Vid krav för ännu högre funktionstemperaturer kan olika alternativ av speciella legeringssystem föreslås för uppfyllande av specifika kundbehov.

I modern laserbeläggningsteknik från Castolik Eutectic används en fokuserad laserstråle som säkerställer svetsning med låg värmetillförsel, vilket innebär mycket effektiva, slitageskyddande beläggningar på industrikomponenter.

Många fördelar jämfört med traditionella metoder

Skräddarsytt efter dina behov

Bland fördelarna jämfört med traditionell ythärdningtekniker kan nämnas:

  • Mycket låg dilusion vilket innebär att inre slitagebeständighetsegenskaper bevaras.
  • Minimal upplösning av nötningsbeständig wolframkarbidfas i matrisen vilket förbättrar skyddsbeläggningens egenskaper
  • Begränsad deformation av underlaget för enkel installation och högre livslängd
  • Lägre nedbrytning av grundmetallens egenskaper jämfört med andra förbindningsbeläggningar.

Våra verkstäder är fullt utrustade med laser, plasma och påsvetsningsutrustning, vattenskärningssystem och rundbockningsutrustning för tillverkning av skräddarsydda siktlösningar.

Masugnskomponenter

Tuyere-kylare

Enorma skador i processen på utsidan av Teyer-kylarkomponenten, som används i masugnar, är vanliga händelser som kan leda till minskad processkapabilitet och stopptider. Detta är speciellt relevant om skador på underlaget medför att Teyere-röret fastnar i det hållande huset och måste avlägsnas med kraft. Tata Steel har tillsammans med Castolin Eutectic I Monitor Coatings Ltd utvecklat en termisk sprutdepositionsmetod som skulle motverka möjliga skador på komponenten och därigenom öka dess användbarhet i tid genom att minska uppbyggnad och vidhäftning av masugnens biprodukter.

Tuyere-kylare som överträffar dina förväntningar

HVOF-beläggning

Efter omfattande försök användes ett kompositbeläggningssystem, bestående av en Ni-Cr-beläggning som beläggs genom kombination med ett snabboxiderande bränsle (High Velocity Oxy Fuel, HVOF) tillsammans med en termiskt omvandlad slamtillsats, för att skydda den påverkade yttre ytan. Denna beläggning bildar en porfri yta som förhindrar vidhäftning av processens biprodukter och skyddar samtidigt underlaget från stort slitage genom kemisk erosion.

CastCoat från Monitor Coatings

Skydda hjärtat i den kontinuerliga gjutanläggningen

Den hårda kompositbeläggningen CastCoat utvecklades för över 20 år sedan av brittiska Castolin Eutectics dotterbolag Monitor Coatings för tillämpningar i stålindustrin, särskilt för beläggning av kontinuerliga kopparformplåtar. Tester har visat att beläggningen är tåligare än andra beläggningar för kopparformplåtar. Den har en låg friktionskoefficient, vilket bidrar till färre larm för fastnade formar, och är okänslig för flytande stål och formpulver. Beläggningssystemet påverkar inte formnivådetektorer eller elektromagnetiska omrörare. Det har även bevisats att beläggningen obetydligt påverkar värmeöverföringshastigheten.

Idag en mogen teknik

Upp till sex gånger så hög livslängd

Med många års data från fältet bakom beläggningen, har betydande ökningar av kopparplåtarnas livslängd påvisats: tre till fyra gånger för tjocka götformar och upp till sex gånger för tunna götformars plåtar, jämte förbättrad produktform. I drift har beläggningen visat sig möjliggöra längre gjutningskörningar genom dramatisk ökning av slitagebeständigheten. Eventuell progressiv nedbrytning av beläggningen uppstår på grund av termisk utmattning i partier med höga påkänningar. CastCoat är idag en mogen teknik med kunder över hela världen och fortsätter att reducera kostnaderna per ton för användarna.

Ny kompakt HVOF-utrustning

Kan också appliceras på rörformar

Genom beläggning av alla fyra sidorna av formen, bevaras dimensionsstabiliteten under hela förloppet, vilket ger hållbar och effektiv produktform och skaltillväxt. Uteblivet avsevärt slitage betyder att längre förlopp är möjliga mellan formbytena och högre formtillgänglighet. Det skydd som beläggningen ger betyder också ökad livslängd för kopparplåten, som medför årliga kopparbesparingar och betydande minskning av underhåll både i och utanför processen. Med den tidigare utvecklingen av en kompakt HVOF-utrustning kan kompositbeläggningen CastCoat nu appliceras på rörformar.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher