Ana içeriğe atla
Her çalışanın sorumluluğu
Uyumluluk Beyanı
Castolin Eutectic adil ve ayrımcı olmayan istihdam uygulamaları sağlamaya kendini adamıştır
Uyumluluk
CEO’nun Mesajı

Castolin Eutectic, kendisinin ve çalışanlarının ticari faaliyetleri, yüksek etik standartlarına ve yürürlükte olan yasalara uygun şekilde yürüteceğini taahhüt etmektedir.

Bu yalnızca Castolin Eutectic’in ve çalışanlarının itibarını korumak ve potansiyel hukuki ve cezai yaptırımları önlemek için hayati önem taşımakla kalmaz aynı zamanda değerlerimizi yansıtır ve dolayısıyla bu, Castolin Eutectic’in, çalışanların, hissedarların, müşterilerin ve diğer paydaşlarının çıkarlarına hizmet etmektedir.

Resim

"Yenilik, güven ve güvenliği teşvik ediyoruz. Sürekli olarak etik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve çevremizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacağız."

John Kirkwood
CEO Castolin Eutectic
İşyeri Etik Kuralları

Amaç

Bu Kuralların amacı Castolin Eutectic’in iş faaliyetleri ile ilgili kritik alanlarda sergileyeceği davranışlara yol göstermektir. Kurallar, uyumluluk veya etik davranışların gerekli olabileceği her durumu kapsamamakta, daha ziyade faaliyetlerimizi gerçekleştirme şeklimiz için temel teşkil eden asgari standartları ve ruhu ortaya koymaktadır.

Temel değerler ve ilkeler

Castolin Eutectic’in temel değerlerinden ve ilkelerinden bazıları şunları içerir:

 • Yürürlükte olan tüm yasalara ve düzenlemelere ve aynı zamanda şirket içi düzenlemelere, direktiflere ve kılavuzlara saygı gösterir ve riayet ederiz. Bu, şu anlama gelir:
  • Rüşvet almaz veya vermeyiz. İhtilaflara yol açabilecek, birlikte iş yaptığımız tarafların standartlarını ihlal edebilecek veya yasaları ihlal edebilecek hediyeler vermekten veya almaktan kaçınırız.
  • Hassas bilgilerin rakiplerle yazılı veya sözlü olarak paylaşılması gibi yürürlükte olan rekabet ve anti-tröst yasalarına göre ihlal teşkil edebilecek eylemlere veya ihmallere katılmayız.
  • Çıkar çatışmalarından kaçınırız ve potansiyel çıkar çatışmaları hakkında, mümkün olan en kısa süre içinde bilgi veririz.
  • Gizli ve tescilli bilgilerimizi yetkisiz kullanıma karşı koruruz.
  • Bilgi birikimimiz ve fikri mülkiyet haklarımıza saygı gösterir ve bunları koruruz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, yerel olarak kabul görmüş iyi kurumsal vatandaşlık standartlarına riayet ederiz.
 • Karşılıklı saygı, açıklık ve kişisel doğruluğu teşvik eden bir iş ortamını destekler ve sürdürürüz ve uluslararası çapta ilan edilmiş insan haklarının korunmasını destekler ve buna saygı gösteririz.
 • İyi niyetli muhakememize dayanarak yasaların, düzenlemelerin veya Şirket politikasının ihlal edildiği veya kötüye kullanıldığı yönündeki endişelere yol açan tüm olayları rapor ederiz.

İstihdam

Castolin Eutectic, yürürlükte olan yasalar uyarınca eşit istihdam fırsatları sunulmasını içeren adil ve ayrımcılığa karşı istihdam uygulamalarını sunmayı taahhüt etmektedir. Castolin Eutectic, herkesin farklı kültürel yapısına saygı göstermektedir ve yürürlükte olan yasalar uyarınca her tür zorla ve zorunlu çalışma biçimlerinin (çocuk işçilik de dahil) ortadan kaldırılması ve istihdamda her tür ayrımcılık biçiminin yasaklanması ile ilgili yasalar da dahil olmak üzere tüm istihdam ve çalışma yasalarına riayet etmeyi taahhüt etmektedir. Çalışanlarımızı iş, aile ve kişisel gelişim taahhütlerini dengelemeye teşvik ederiz.

Castolin Eutectic kendisini çeşitliliğe kesin olarak adamıştır ve cinsiyet, ırk, renk, yaş, din, ulusal köken veya diğer ayrımcılık faktörlerine bakmadan tüm çalışanlara eşit istihdam fırsatları sunar.

Kayıtların Doğruluğu ve Eksiksiz Olması

Eksiksiz ve doğru iş kayıtları tutarız. Tüm ticari işlemlerimiz Castolin Eutectic’in muhasebe ve finansman raporlama ilkeleri uyarınca tam ve adil bir biçimde kaydedilmelidir ve kayıtlar Castolin Eutectic Company’nin kayıt saklama programı uyarınca saklanır veya imha edilir. Castolin Eutectic’in veya herhangi bir iştirakinin hesap ve kayıtlarına herhangi bir nedenle yanlış veya yanıltıcı girişler yapılmamalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Alıcı ister bir devlet memuru ister özel bir müşterinin bir çalışanı olsun, Castolin Eutectic rüşvet ödenmesini kati surette yasaklamaktadır. Rüşvet, geniş anlamda herhangi bir kişinin işlerinin yürütülmesinde kendisinin veya başkasının lehine özel bir muamele elde etmek veya sunmak için herhangi bir kişiye verilen veya alınan herhangi bir hediye, borç, ücret, ödül veya başka bir avantajın doğrudan veya dolaylı olarak teklif veya kabul edilmesi olarak tanımlanır ve anlaşılır.

Üçüncü Taraflarla İşbirliği

Organizasyon bünyesinde Castolin Eutectic yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele yasalarında öngörülen yasal gereklilikleri atlatmak için üçüncü tarafların (temsilciler, danışmanlar veya diğer hizmet sağlayıcılar dahil fakat bunlarla sınırlı değil) kullanılmasını yasaklayan yasaları kati surette uygulamaktadır. Castolin Eutectic zorla ve zorunlu çalışma veya çocuk işçi kullanımı gibi temel insan haklarını ihlal eden iş ortakları ile işbirliği yapmaktan kaçınmaktadır.

Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları ve Boykotlar

Castolin Eutectic’in dünya pazarında ticaret yapabilmesi çeşitli ülkeler ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlar tarafından yayınlanan düzenlemeler ile sınırlıdır. Salt teknoloji ifşası bir ihracat olarak kabul edilebilir. Yürürlükte olan tüm uluslararası ticaret yasalarında ve düzenlemelerinde belirtilen yasaklara tam olarak riayet etmek Castolin Eutectic’in politikasıdır ve bu alanlarla iştigal eden tüm çalışanlar işlerini etkileyen yerel ve uluslararası yasalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Şüphe halinde, çalışanlar yöneticilerinden tavsiyeler almalı veya gerekmesi halinde hukuki destek alma yoluna gitmelidir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Castolin Eutectic, ürünlerini yürürlükte olan endüstri standartları ve ilgili sağlık, güvenlik ve çevre gereklilikleri uyarınca tasarlamayı taahhüt etmektedir. Çevresel güçlüklere karşı tedbir niteliğinde bir yaklaşımı desteklemekte, daha büyük bir çevresel sorumluluğu desteklemek için girişimlerde bulunmakta ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik etmekteyiz. Castolin Eutectic, her şirkette kaza sıklığını ve kaza şiddet oranlarını azaltmak için çaba göstermektedir.

Anti-tröst ve Haksız Rekabet

Adil rekabet, serbest girişimcilik sisteminin temel bir ilkesidir ve Castolin Eutectic tarafından tam olarak desteklenmektedir. Dolayısıyla, Castolin Eutectic aralarında haksız ticaret uygulamalarını ve ticaret kısıtlamalarını yasaklayan yasaların da yer aldığı yürürlükte olan anti-tröst ve haksız rekabet yasalarına tam olarak riayet edilmesini gerekli kılmaktadır. Anti-tröst Yasası tedarikçiler, müşteriler ve rakiplerle gerçekleştirilen ticari faaliyetleri ele alır.

Anti-tröst Yasaları ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bunlar tipik olarak en azından aşağıdaki yasaklanmış eylemleri ele alır:

a) Satış fiyatlarını, şartlarını veya koşullarını sabitlemek veya başka şekillerde etkilemek için bir veya birden fazla rakiple Fiyat Sabitleme Anlaşması.
b) Pazarları ve/veya müşterileri paylaşmak için bir veya birden fazla rakiple Pazar/Müşteri Paylaşım Anlaşması.
c) İhalelerde teklif vermekten kaçınmak, belirli bir teklif fiyatı vermek veya rakibin teklifinden daha kötü olduğu bilinen bir teklif vermek için bir veya daha fazla rakiple İhalede Danışıklı Hareket Anlaşması.
d) Hassas bilgilerin paylaşılması. Ticaret toplantılarında, mesleki derneklerde veya başka yerlerde, rakiplerle hassas bilgileri (örn. fiyatların mevcut veya gelecekteki durumu, kâr marjları veya maliyetler, teklifler, pazar payları, dağıtım uygulamaları, satış şartları, üretim planları) paylaşmak.

Çıkar Çatışması

Tüm Castolin Eutectic çalışanları şirket dışındaki çıkarlarının şirkete karşı yükümlülüklerini etkilemediğinden emin olma görevine sahiptir. Dolayısıyla, çalışanlar kişisel çıkarlarının, şirket dışı faaliyetlerinin, ilişkilerinin veya finansal çıkarlarının Castolin Eutectic’in çıkarları ile çatışıyor gibi görünebileceği durumlardan kaçınmalıdır.