Ugrás a tartalomra
Az egyes alkalmazottak felelőssége

Megfelelőségi nyilatkozat

A Castolin Eutectic elkötelezett a tisztességes és diszkriminációtól mentes foglalkoztatás mellet

Megfelelőség

Állapotüzenet

Sorry…This form is closed to new submissions.
Megfelelőség
A vezérigazgató üzenete

A Castolin Eutectic elkötelezett az iránt, hogy üzleti tevékenységét szigorú etikai normák és az alkalmazandó törvények betartásával végezze, és ugyanezt elvárja alkalmazottaitól is.

Ez nemcsak a Castolin Eutectic és alkalmazottai jó hírnevének megóvása, valamint a lehetséges polgári és büntetőjogi szankciók megelőzése érdekében alapvető, hanem tükrözi értékeinket, így a Castolin Eutectic, alkalmazottai, részvényesei, ügyfelei és más érdekelt felei számára is fontos.

Kép
CEO Castolin Eutectic

„Támogatjuk az innovációt, a bizalmat és a biztonságot. Minden helyzetben etikusan cselekszünk, és teljesítjük környezetünk, ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink elvárásait. "

PATRICK M. FETZER
Vezérigazgató, Castolin Eutectic
Üzleti magatartási kódex

Cél

Ennek a kódexnek az a célja, hogy útmutatást adjon a Castolin Eutectic üzleti tevékenységével kapcsolatos kritikus területeken folytatott üzleti magatartásról. A kódex nem terjed ki minden olyan helyzetre, ahol szükség lehet a szabályok betartására vagy az etikus magatartásra, így ez a dokumentum csak a minimálisan betartandó szabályokat és a kódex szellemiségét tartalmazza, amelyek alapvető fontosságúak üzleti tevékenységünk során.

Alapértékek és alapelvek

A Castolin Eutectic alapvető értékei és alapelvei többek között:

 • Tiszteljük és betartjuk az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, valamint a vállalati rendeleteket, irányelveket és útmutatásokat. Ez azt jelenti, hogy:
  • nem fizetünk és nem fogadunk el vesztegetést. kerüljük az olyan ajándékok adását vagy elfogadását, amelyek érdekellentétet idézhetnek elő, sérthetik a velünk üzleti kapcsolatban álló személyek normáit vagy a törvényt.
  • nem veszünk részt olyan intézkedésben és nem követünk el olyan mulasztást, amely sértheti az alkalmazandó verseny- és monopóliumellenes törvényeket, például bizalmas információk írásban vagy szóban történő átadása vagy elfogadása a versenytársaknak vagy versenytársaktól.
  • kerüljük az érdekellentétet, és a lehető leghamarabb felfedjük az esetleges összeférhetetlenséget.
  • megóvjuk bizalmas és védett információinkat az illetéktelen felhasználástól.
  • tiszteletben tartjuk és megvédjük szaktudásunkat (know-how) és szellemi tulajdonjogainkat.
 • betartjuk a helyes vállalati állampolgárság követelményeit minden olyan országban, amelyben üzleti tevékenységet folytatunk.
 • támogatjuk és fenntartjuk a kölcsönös tiszteletre, nyitottságra és egyéni integritásra épülő munkakörnyezetet, valamint támogatjuk és tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat.
 • minden olyan incidenst jelentünk, amely jóhiszemű megítélésünk szerint helytelen magatartásnak, illetve a törvények, rendeletek vagy a vállalati irányelvek megsértésének minősülhet.

Foglalkoztatás

A Castolin Eutectic elkötelezett amellett, hogy tisztességes és megkülönböztetéstől mentes foglalkoztatási gyakorlatot biztosítson, amely magában foglalja az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek biztosítását az alkalmazandó törvényeknek megfelelően. A Castolin Eutectic tiszteletben tartja a különféle kulturális háttereket és elkötelezett a foglalkoztatási és munkaügyi törvények betartása mellett, ideértve a kényszermunka és a kötelező munka (beleértve a gyermekmunkát is) minden formájának elutasítását és a foglalkoztatás során alkalmazott bármely hátrányos megkülönböztetés elutasítását az alkalmazandó törvények alapján. Támogatjuk, hogy alkalmazottaink egyensúlyban tartsák a munka, a család és a személyes fejlődés iránti elkötelezettségüket.

A Castolin Eutectic szilárd elkötelezettséget vállal a sokszínűség mellett, és egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosít minden alkalmazott számára, nemre, etnikumra, bőrszínre, életkorra, vallásra, nemzeti hovatartozásra vagy más megkülönböztető tényezőre való tekintet nélkül.

A nyilvántartások pontossága és hiánytalansága

Pontos és hiánytalan üzleti nyilvántartásokat vezetünk. Minden üzleti tranzakciónkat hiánytalanul és tisztességes módon kell nyilvántartani a Castolin Eutectic számviteli és pénzügyi beszámolási alapelveivel összhangban, nyilvántartásainkat pedig a Castolin Eutectic nyilvántartási programjának megfelelően kell megőrizni vagy megsemmisíteni. A Castolin Eutectic vagy annak leányvállalatai könyvelésébe és nyilvántartásába tilos bármilyen okból hamis vagy félrevezető tételt rögzíteni.

Vesztegetés és korrupció

A Castolin Eutectic szigorúan tiltja vesztegetés/kenőpénz átadását, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett állami tisztviselő vagy magánügyfél alkalmazottja. A vesztegetés meglehetősen tág fogalom, és magában foglalja bármilyen ajándék, kölcsön, díj, jutalom vagy egyéb előny közvetlen vagy közvetett felajánlását vagy elfogadását bármely személytől vagy személy számára kedvező bánásmód elérése vagy biztosítása érdekében üzleti tevékenysége során.

Együttműködés harmadik felekkel

A Castolin Eutectic a vállalaton belül szigorúan alkalmazza azokat a törvényeket, amelyek tiltják harmadik felek (például, de nem kizárólag ügynökök, tanácsadók vagy más szolgáltatók) alkalmazását az érvényes vesztegetés- és korrupcióellenes törvényekben előírt jogi követelmények megkerülése érdekében. A Castolin Eutectic nem működik együtt olyan üzleti partnerekkel, akik megsértik az alapvető emberi jogokat, például kényszermunkát vagy kötelező munkát vagy gyermekmunkát alkalmaznak.

Nemzetközi kereskedelem korlátozások és bojkott

A Castolin Eutectic világpiaci kereskedelmi lehetőségeit számos ország és nemzetközi szervezet, például az Egyesült Nemzetek Szervezete által kiadott rendeletek korlátozzák. Már egy technológia puszta közzététele is exportnak tekinthető. A Castolin Eutectic irányelve, hogy teljes mértékben betartsa az alkalmazandó nemzetközi kereskedelmi törvények, rendeletek tilalmait és követelményeit, és az e területeken dolgozó valamennyi alkalmazottnak ismerne kell a munkáját érintő helyi és nemzetközi törvényeket és rendeleteket. Kétségek esetén az alkalmazottaknak tanácsot kell kérniük felettesüktől vagy a jogi osztálytól.

Környezet, biztonság és egészségvédelem

A Castolin Eutectic elkötelezett amellett, hogy termékeit az alkalmazandó ipari normáknak, valamint a vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően dolgozza ki. Támogatjuk a környezetvédelmi kihívások körültekintő megközelítését, igyekszünk előmozdítani a nagyobb környezeti felelősségvállalást, valamint támogatjuk a környezetbarát technológiák fejlesztését és minél szélesebb körben történő alkalmazását. A Castolin Eutectic arra törekszik, hogy csökkentse a balesetek gyakoriságát és a balesetek súlyosságát valamennyi vállalatnál.

Trösztellenesség és tisztességtelen verseny

A tisztességes verseny a szabad vállalkozási rendszer alapelve, amelyet a Castolin Eutectic teljes mértékben támogat. Ezért a Castolin Eutectic teljes mértékben betartja az alkalmazandó monopóliumellenes és a tisztességtelen versenyt tiltó törvényeket, többek között a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és a kereskedelem korlátozásait tiltó törvényeket. A trösztellenes törvények a beszállítókkal, ügyfelekkel és versenytársakkal folytatott üzleti gyakorlatokra vonatkoznak.

Bár a monopóliumellenes törvények országonként eltérőek, jellemzően legalább a következő tiltott tevékenységekre vonatkoznak:

a) Árrögzítő megállapodás egy vagy több versenytárssal az árak, eladási feltételek rögzítésére vagy egyéb módon történő befolyásolására vonatkozóan.
b) Piac-/ügyfél felosztási megállapodás egy vagy több versenytárssal a piacok és/vagy az ügyfelek felosztására vonatkozóan.
c) Árajánlatokkal kapcsolatos összejátszás egy vagy több versenytárssal, az ajánlattételtől való elállás, bizonyos áron történő licitálás vagy olyan ajánlat benyújtása céljából, amely nyilvánvalóan kevésbé kedvező, mint egy másik versenytárs ajánlata.
d) Érzékeny információk megosztása. Érzékeny információk megszerzése vagy átadása (például jelenlegi vagy jövőbeli árakkal, haszonkulcsokkal vagy költségekkel, ajánlatokkal, piaci részesedésekkel, forgalmazási gyakorlatokkal, értékesítési feltételekkel, termelési tervekkel kapcsolatban) a versenytársaktól vagy a versenytársak számára kereskedelmi, szakmai találkozókon vagy egyéb helyzetben.

Érdekellentét

A Castolin Eutectic összes alkalmazottjának kötelessége biztosítani, hogy külső érdekei ne legyenek hatással a vállalattal szemben vállalt kötelezettségeire. Ezért kerülniük kell azokat a helyzeteket, amelyekben személyes érdekeik, külső tevékenységeik, kapcsolataik vagy pénzügyi érdekeik ellentétbe kerülnek a Castolin Eutectic érdekeivel.