Overslaan en naar de inhoud gaan
Privacy Verklaring

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website en klanten. De bescherming en veiligheid van persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Castolin Eutectic Group, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Germany (Tel. +32 2888 2451, E-mail: [email protected] ; +31 (0)15 - 256 92 03 [email protected] ) (hierna "wij" of "ons" genoemd) houdt zich daarom strikt aan de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Als verantwoordelijken voor de verwerking, in overeenstemming met art. 4 Nr. 7 GDPR, informeren wij u hieronder met deze privacyverklaring hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, d.w.z. welk soort gegevens door ons worden verzameld en voor welk doel ze worden verwerkt.

(1) Wat zijn persoonsgegevens?

De GDPR definieert de definitie van persoonsgegevens. Als zodanig gaat het om alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat onder meer uw echte naam, telefoonnummer of uw geboortedatum.

(2) Dataregistratie

In het algemeen is het niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken om onze website te gebruiken. Bij een bezoek aan onze website registreert de webserver echter automatisch zogenaamde logbestanden. De in deze bestanden opgeslagen gegevens bevatten bijvoorbeeld het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de URL-referrer (de eerder bezochte site), het IP-adres van de aanvragende computer met inbegrip van de geografische locatie, de toegangsdatum en het tijdstip van de serveraanvraag, de duur van uw bezoek en de bestandsaanvraag van de klant (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden. Er vindt geen overdracht aan derden plaats, voor commerciële noch niet-commerciële doeleinden. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens niet te combineren met andere gegevens uit andere bronnen. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens vindt plaats om het daadwerkelijke gebruik van de website op basis van art. 6 lid 1 P. 1 onder f) GDPR mogelijk te maken. Ons legitiem belang is de terbeschikkingstelling en het beheer van onze website met alle functionaliteiten.

De in serverlogbestanden opgeslagen gegevens worden slechts voor een beperkte periode opgeslagen en worden na 60 dagen automatisch en met regelmatige tussenpozen verwijderd.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren indien ons specifieke aanwijzingen voor een onwettig gebruik bekend zijn geworden. Deze controle vindt alleen plaats voor de openbaarmaking en voorkoming van onrechtmatig gebruik van onze website op basis van art 6 lid 1 P. 1 onder f) GDPR. Ons legitiem belang is om de veiligheid van ons aanbod te garanderen en misbruik te voorkomen.

(3) Verdere verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen of verwerken alleen persoonsgegevens als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek. In dit geval worden al uw gegevens uit het verzoek door ons opgeslagen en gebruikt. Hieronder vallen ook de door u verstrekte contactgegevens om te voldoen aan het doel van de openbaarmaking van de gegevens, bijvoorbeeld om uw verzoek te verwerken en in het geval van vervolgvragen. De basis voor de opslag en het gebruik van deze persoonsgegevens is art. 6 lid 1 P. 1 onder b) GDPR, mits u deze persoonsgegevens bij ons invoert met het oog op het aangaan van een overeenkomst. Alleen in dit geval is de invoer van persoonsgegevens vereist op grond van art. 13 lid 2 e) GDPR. Voor het overige vindt de opslag en het gebruik van gegevens plaats volgens art. 6 lid 1 P. 1 onder f) GDPR, waarbij ons rechtmatig belang de zorgvuldige verwerking van uw zaken is.

Als u ons opdracht geeft voor levering van een dienst of de verzending van goederen, verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover dat nodig is voor de levering van de dienst of voor de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgrond voor de betreffende gegevensverwerking is in ieder geval art. 6 lid 1 P. 1 onder b) GDPR. Hiertoe kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bedrijven die wij gebruiken voor het verlenen van de dienst of voor de contractverwerking. Hieronder vallen bijvoorbeeld transportbedrijven of andere dienstverleners. Deze bekendmaking aan de door ons gebruikte dienstverleners vindt ook plaats op grond van art. 6 lid 1 P. 1 onder b) GDPR.

In alle gevallen waarin de hierboven beschreven gegevensverwerking wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, is de verstrekking van uw persoonsgegevens voor het sluiten van de overeenkomst vereist (zie art. 13, lid 2 onder e) GDPR). De uitvoering van het contract is voor ons niet mogelijk zonder uw persoonsgegevens.

(4) Abonnement op website diensten, nieuwsbrief

Wij hebben een geldig e-mailadres van u nodig als u zich abonneert op onze website diensten, of als u onze nieuwsbrief wilt bestellen. Om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van het geabonneerde e-mailnieuws of de nieuwsbrief, sturen wij u na uw registratie onmiddellijk een e-mail naar het opgegeven adres met een bevestigingslink voor de registratie naar de betreffende dienst, d.w.z. websitedienst of nieuwsbrief. Uw registratie wordt pas van kracht nadat u deze heeft bevestigd door op de verstrekte link te klikken (het zogenaamde double opt-in proces). Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden alleen verzameld en gebruikt om u de geabonneerde dienst of nieuwsbrief toe te sturen en om onze toestemming in dit verband vast te leggen. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. De toestemming voor het opslaan van het e-mailadres en het gebruik ervan voor verzending en e-mailnieuws of de nieuwsbrief kan te allen tijde door u voor de toekomst worden ingetrokken door op de link "Afmelden" in de nieuwsbrief te klikken. De wettelijke basis met betrekking tot de nieuwsbrief en ander geabonneerd e-mail nieuws is uw toestemming (art. 6 lid 1 P. 1 a) GDPR).

(5) Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

Uw persoonsgegevens die u in het kader van een sollicitatie verstrekt (in de regel contactgegevens, sollicitatiebrief en sollicitatiedocumenten, samengevat als "sollicitatiegegevens"), worden alleen elektronisch opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de sollicitatie. Openbaarmaking aan derden buiten Castolin Eutectic Group vindt niet plaats. De volgende groep mensen heeft toegang tot uw gegevens: Medewerkers op het gebied van personeelszaken, de verantwoordelijke leidinggevenden en de (eventuele) ondernemingsraad. Indien er een tweede persoonlijk gesprek plaatsvindt, krijgen toekomstige collega's uw CV ter voorbereiding op het gesprek. Alle bovengenoemde personen zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en zullen uw sollicitatie in absolute vertrouwelijkheid behandelen.

Het verzamelen en verwerken van gegevens in het kader van de sollicitatie naar een vacature bij Castolin Eutectic Group vindt plaats volgens art. 88 GDPR in samenhang met § 26 lid 1 P. 1 Duitse federale wet op de gegevensbescherming. Voor zover wij uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure voor de duur van een jaar opslaan in ons systeem voor het beheer van sollicitaties, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 P. 1 onder a) GDPR op basis van uw vrijwillige toestemming, die wij indien nodig tijdens de sollicitatieprocedure apart verkrijgen. Anders worden uw gegevens (sollicitatiegegevens en interviewresultaten) uiterlijk zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure volledig uit ons kandidaatbeheersysteem verwijderd.

(6) Cookies
(7) Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS, waar deze wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van Google Analytics in combinatie met de extensie "_anonymizehelp()" om de anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Door de inschakeling van deze extensie voor onze website wordt uw IP-adres door Google, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, ingekort voordat het naar een server van Google in de VS wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS geëxporteerd en daar afgekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de desbetreffende instelling in uw browser te gebruiken; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookies gegenereerde persoonlijke gegevens en op basis van uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de beschikbare browserplug-in op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst worden opgeslagen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Gelieve deze cookie niet te verwijderen als u uw bezwaar wilt blijven maken. Indien u deze cookie verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken om een dergelijke cookie opnieuw op te slaan als u bezwaar wilt maken tegen de registratie van uw gegevens door Google.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS is er een besluit over de toereikendheid van de bescherming door de Europese Commissie (nr. 2016/1250), volgens hetwelk bedrijven, die aan specifieke criteria voldoen, een adequaat beschermingsniveau garanderen, ook wel het "EU-VS Privacy Shield" genoemd. Deze bedrijven zijn opgenomen in een lijst; de zogenaamde "Privacy Shield List". Google behoort tot de daarin vermelde bedrijven. De overdracht naar Google in relatie tot Google Analytics is gebaseerd op art. 45 en 28 GDPR.

De wettelijke basis voor ons gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 P. 1 onder f) GDPR. Ons legitiem belang is de verbetering en verdere ontwikkeling van onze website om uw surfervaring te optimaliseren door de website te personaliseren en zo het grootst mogelijke gebruiksgemak te garanderen.

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit met inbegrip van profilering volgens art. 2 lid 1 en 4 GDPR.

(8) Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover dit niet nodig is voor het verlenen van de dienst of voor de uitvoering van het contract. Daarom worden uw gegevens alleen aan derden doorgegeven op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 P. 1 onder a) GDPR of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 P. 1 onder b) GDPR. Openbaarmaking aan overheidsinstanties en autoriteiten met het recht op informatie vindt alleen plaats in het kader van wettelijke informatieverplichtingen of indien daartoe verplicht op grond van een juridisch besluit tot informatieverstrekking. In een dergelijk geval is de openbaarmaking van uw gegevens vereist op grond van artikel 6 lid 1 P. 1 onder c) GDPR voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Voor zover dienstverleners in contact komen met uw persoonsgegevens, hebben wij er door wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en regelmatige controles voor gezorgd dat de voorschriften van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving worden nageleefd.

(9) Algemene duur van opslag en verwijdering

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel (bijv. nakoming van het contract, antwoord op uw verzoek) of gerechtvaardigde redenen in overeenstemming met art. 17 lid 3 GDPR zoals wettelijke bewaartermijnen met een opslagvereiste. Voor zover wettelijke bewaarverplichtingen, zoals wettelijke belasting- en handelsvoorschriften, de verwijdering van uw persoonlijke gegevens in de weg staan, beperken wij de verwerking van uw gegevens; uw gegevens worden dan volgens de wettelijke voorschriften verwijderd.

De gegevens van sollicitanten worden binnen maximaal zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, voor zover u ons geen toestemming heeft gegeven voor de opslag van gegevens die verder gaat dan deze, of gerechtvaardigde redenen van onze kant, zoals de verdediging van een recht in rechte die verwijdering van gegevens verhindert.

(10) Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen technische en organisatorische preventiemaatregelen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij slaan alle aan ons verstrekte persoonsgegevens op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op. Alle elektronische transacties die u met ons uitvoert of die u van ons ontvangt zijn versleuteld. Houdt u er rekening mee dat de gegevensoverdracht via het internet op zich niet volledig veilig is en dat wij de veiligheid van de gegevensoverdracht via het internet niet kunnen garanderen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en gebruikersidentificatie. Wij zullen u niet vragen naar het wachtwoord dat u gebruikt heeft om u te registreren bij onze website dienst.

(11) Uw rechten als betrokkene

U krijgt van ons te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen informatie over de over u opgeslagen gegevens. Bovendien heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 GDPR), uw persoonsgegevens te wissen (art. 17 GDPR) of de gegevensverwerking te beperken (art. 18 GDPR). Voor zover de basis voor gegevensverwerking artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) GDPR is (naleving van legitieme belangen), heeft u volgens artikel 21 GDPR het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het verzet tegen de verwerking van gegevens bedoeld is voor directe reclame. In het laatste geval wordt u een algemeen recht van verzet verleend dat, zonder opgaaf van redenen, als gevolg van uw bijzondere situatie, door ons ten uitvoer wordt gelegd (art. 21 lid 2 GDPR). Indien u bezwaar aantekent om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aangeven die bescherming verdienen voor de verwerking, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking wordt gebruikt voor de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims (art. 21 lid 1 GDPR).

U kunt uw aan ons gegeven toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens ook zonder opgaaf van redenen voor de toekomst intrekken.

Voor zover u gegevens verstrekt die betrekking hebben op uzelf en wij deze gegevens verwerken als gevolg van uw toestemming of voor de uitvoering van het contract, kunt u eisen dat deze gegevens door u van ons worden verkregen in een gestructureerd, conventioneel en machinaal leesbaar formaat of dat wij deze gegevens aan een andere verantwoordelijke overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is (het zogenaamde recht op gegevensportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de gegevensverwerking door ons in strijd is met de wettelijke voorschriften.

Voor het afdwingen van de hierboven vermelde rechten verwijzen wij u naar ons hierboven vermelde contactadres of kunt u een e-mail naar ons of naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

(12) Onze functionaris voor gegevensbescherming

Ons bedrijf heeft interne gegevensbeschermingscoördinatoren en een externe gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld. Zij nemen organisatorische en technische maatregelen en zorgen voor een goede bescherming van uw persoonlijke gegevens. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Castolin Eutectic Group via [email protected] ; [email protected]).

Voor contactgegevens kunt u gebruik maken van het postadres bovenaan in de inleiding.

(13) Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links bevatten naar andere aanbieders die niet onder de privacyverklaring vallen. Het heeft geen betrekking op dergelijke inhoud en de websites van derden naar wie onze website slechts een link verschaft. Dit geldt in het bijzonder voor sociale netwerksites zoals LinkedIn, YouTube, enz. De verwerking van uw persoonsgegevens via deze sociale netwerksites vindt plaats door de respectieve exploitanten van het netwerk en wij kunnen deze verwerking niet beïnvloeden. Dit geldt ook voor uw persoonsgegevens die u ons via een dergelijk platform verstrekt, bijvoorbeeld door het schrijven naar ons profiel op de betreffende sociale netwerksite. Voor zover het gebruik van de internetpagina's van andere aanbieders het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens inhoudt, dient u rekening te houden met de gegevensbeschermingsvoorwaarden van de betreffende aanbieder. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens en de bescherming ervan op deze platforms vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van het platform. Voor zover wij uw persoonsgegevens, die via een sociale netwerksite aan ons zijn verstrekt of die wij van een sociale netwerksite ontvangen, echter op onze eigen servers opslaan en gebruiken voor de verwerking van uw verzoek of belangen of voor andere doeleinden, dan zijn de bovenstaande verklaringen in deze privacyverklaring uiteraard van toepassing.

(14) Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bestaande privacyverklaring in het kader van de huidige wettelijke bepalingen te wijzigen en een bijgewerkte versie op onze website te publiceren, mits dit voortkomt uit, bijvoorbeeld het gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen of wijzigingen in het rechtsgebied of in onze bedrijfsvoering. Daarom dient u deze site van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van onze huidige privacyverklaring.