Overslaan en naar de inhoud gaan
Verantwoordelijkheid van elke medewerker

Verklaring van Overeenstemming

Castolin Eutectic streeft naar eerlijke en niet-discriminerende criteria bij het aannemen van personeel

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.
Naleving
Boodschap van de CEO

Castolin Eutectic streeft er met haar werknemers naar om zaken te doen in overeenstemming met hoge ethische normen en toepasselijke wetten.

Dit is niet alleen cruciaal voor de bescherming van de reputatie van Castolin Eutectic en haar werknemers en om mogelijke civiele en strafrechtelijke sancties te voorkomen, maar het weerspiegelt ook onze waarden en is daarom in het beste belang van Castolin Eutectic, haar werknemers, aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden.

Afbeelding
CEO Castolin Eutectic

"Wij stimuleren innovatie, vertrouwen en veiligheid. We zullen voortdurend ethisch handelen en de verwachtingen vervullen van onze omgeving, klanten, werknemers en aandeelhouders."

PATRICK M. FETZER
CEO Castolin Eutectic
Zakelijke gedragscode

Doel

Het doel van deze code is om een leidraad te bieden voor zakelijk gedrag op kritieke terreinen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Castolin Eutectic. De code omvat niet elke situatie waar naleving of ethisch gedrag vereist kan zijn, maar zet minimumnormen uiteen en een mentaliteit die fundamenteel zijn voor de manier waarop wij zaken doen.

Basiswaarden en -principes

Dit zijn enkele van de basiswaarden en -principes van Castolin Eutectic:

 • Wij respecteren en handhaven alle toepasselijke wetten en regels alsmede interne regels, voorschriften en richtlijnen. Dit betekent:
  • We geven geen steekpenningen en nemen ze ook niet aan. We voorkomen het geven of ontvangen van geschenken die een conflict kunnen vormen, inbreuk kunnen doen op de normen van de andere partij, of de wet kunnen overtreden.
  • We nemen geen deel aan enige handelingen of omissies die beschouwd kunnen worden als overtredingen van toepasselijke competitie- en antitrustwetgeving, zoals de schriftelijke of mondelinge uitwisseling van gevoelige gegevens met concurrenten.
  • We voorkomen belangenconflicten en maken mogelijke conflicten zo vroeg mogelijk openbaar.
  • We beschermen onze vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie tegen onbevoegd gebruik.
  • We respecteren onze knowhow en intellectuele eigendomsrechten en stellen deze veilig.
 • We leven de lokaal geaccepteerde normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen na in ieder land waar we zaken doen.
 • We promoten en behouden een werkomgeving die onderling respect, openheid en individuele integriteit koestert, en we ondersteunen en respecteren de bescherming van internationaal verkondigde mensenrechten.
 • We melden alle incidenten die naar ons oordeel te goeder trouw bezorgdheid wekken over wangedrag of overtredingen van wetten, regels of bedrijfsbeleid.

Werkgelegenheid

Castolin Eutectic is toegewijd aan het bieden van eerlijke en niet-discriminerende werkgelegenheidspraktijken die het bieden van gelijke arbeidskansen omvatten in overeenstemming met toepasselijke wetten. Castolin Eutectic respecteert verschillende culturele achtergronden en streeft naar de naleving van alle werkgelegenheids- en arbeidswetten inclusief die betrekking hebben op de afschaffing van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid (inclusief kinderarbeid) en het verbod op alle vormen van werkgelegenheidsdiscriminatie volgens toepasselijke wetten. Wij moedigen onze werknemers aan om een balans te vinden tussen werk, familie en verbintenissen omtrent persoonlijke ontwikkeling.

Castolin Eutectic streeft naar diversiteit en biedt gelijke werkgelegenheidskansen aan alle werknemers ongeacht geslacht, ras, kleur, leeftijd, religie, nationale afkomst of andere discriminerende factoren.

Nauwkeurigheid en volledigheid van documenten

Wij houden nauwkeurige en volledige bedrijfsdocumenten bij. Al onze handelstransacties dienen volledig en eerlijk te worden vastgelegd in overeenstemming met de boekhoudings- en financiële rapportageprincipes van Castolin Eutectic. Documenten worden bewaard of vernietigd in overeenstemming met het documentbewaringsprogramma van de Castolin Eutectic Company. Valse of misleidende vermeldingen voor welke reden dan ook zijn niet toegestaan in de boeken en documenten van Castolin Eutectic of haar dochterondernemingen.

Omkoping en corruptie

Castolin Eutectic verbiedt ten strengste de betaling van steekpenningen, ongeacht of de ontvanger een openbaar ambtenaar of een werknemer of een particuliere klant is. Omkoping is breed gedefinieerd en opgevat als een direct of indirect aanbod of aanvaarding van een geschenk, lening, vergoeding, beloning of ander voordeel aan of van welke persoon dan ook met als doel het verkrijgen of belonen van gunstige behandeling in de uitvoering van zijn of haar zaken.

Samenwerking met derde partijen

Binnen de organisatie past Castolin Eutectic strikt de wet toe die het gebruik van derde partijen verbiedt (inclusief maar niet beperkt tot vertegenwoordigers, adviseurs of andere service-aanbieders) om juridische eisen te omzeilen zoals bepaald in de toepasselijke anticorruptie- en anti-omkopingswetten. Castolin Eutectic ziet af van samenwerking met zakenpartners die fundamentele mensenrechten schenden, waaronder het gebruik van dwangmatige en verplichte arbeid of kinderarbeid.

Internationale handelsbeperkingen en boycotten

Het vermogen van Castolin Eutectic om te handelen op de wereldmarkt is beperkt door regelgeving die wordt opgelegd door verschillende landen en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Louter de openbaarmaking van technologie kan als export worden beschouwd. Het is het beleid van Castolin Eutectic om de verboden en vereisten van alle toepasselijke internationale handelswetten en -regels volledig na te leven, en alle werknemers betrokken bij deze terreinen dienen bekend te zijn met de lokale en internationale wetten en regels die van invloed zijn op hun zaken. Bij twijfel dienen werknemers advies in te winnen bij supervisors of de relevante juridische hulp.

Milieu, veiligheid en gezondheid

Castolin Eutectic is gecommitteerd aan het ontwerp van haar producten in overeenstemming met toepasselijke industrienormen en relevante veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen. Wij ondersteunen een preventieve benadering van milieu-uitdagingen, ondernemen initiatieven om een grotere milieuverantwoordelijkheid te promoten, en moedigen de ontwikkeling en verspreiding aan van milieuvriendelijke technologieën. Castolin Eutectic streeft er naar om zowel de frequentie- als de mate van ernst van ongevallen in ieder bedrijf te verlagen.

Antitrust en oneerlijke concurrentie

Eerlijke concurrentie is een fundamenteel principe van het vrije ondernemerschap en wordt door Castolin Eutectic volledig ondersteund. Daarom eist Castolin Eutectic de naleving van toepasselijke antitrust- en oneerlijke competitie-wetten, die onder meer wetten omvatten die oneerlijke handelspraktijken en -belemmeringen verbieden. Antitrustwetten zijn gericht op handelspraktijken met leveranciers, klanten en concurrenten.

Ondanks dat antitrustwetten per land verschillen, behandelen ze doorgaans ten minste de volgende verboden acties:

a) Prijsafspraak met één of meerdere concurrenten om prijzen, voorwaarden of condities van verkopen vast te leggen of anderzijds te beïnvloeden.
b) Toewijzingsafspraak met één of meerdere concurrenten om markten en/of klanten onderling te verdelen.
c) Offertevervalsingsafspraken met één of meerdere concurrenten om af te zien van het maken van een offerte, om een bepaalde prijs te offreren of om een prijs aan te bieden die bewust minder gunstig is dan die van een concurrent.
d) Delen van gevoelige informatie. Het verkrijgen of verstrekken van gevoelige informatie (bijv. met betrekking tot actuele of toekomstige prijzen, winstmarges of kosten, offertes, marktaandelen, distributiepraktijken, verkoopvoorwaarden, productieplannen) van of aan concurrenten op branchebijeenkomsten, professionele verenigingen of elders.

Belangenverstrengeling

Alle werknemers van Castolin Eutectic hebben de taak om te garanderen dat hun externe belangen hun verplichtingen aan het bedrijf niet hinderen. Daarom dienen zij situaties te vermijden waarin hun persoonlijke belangen, externe activiteiten, relaties of financiële belangen strijdig lijken te zijn met de belangen van Castolin Eutectic.