Extern personsuppgiftspolicy

Castolin Scandinavia AB respekterar din integritet och arbetar ständigt för att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Castolin Scandinavia AB samlar in och använder personuppgifter angående anställda eller andra representanter av tidigare, nuvarande eller potentiella leverantörer, kunder och andra affärspartners. Personuppgiftspolicyn beskriver även dina rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Castolin Scandinavia AB är den ansvarige parten (personuppgiftsansvarig) vad gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs häri. Tveka inte att nå ut till oss på info@castolin.se om du har frågor eller funderingar vad gäller denna policy.

 

1. PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

 Castolin Scandinavia AB kan komma att behandla de följande kategorierna av personuppgifter om dig:

·Kontaktuppgifter, När du, för egen eller din uppdragsgivare räkning, vill anlita oss för tjänster behöver du uppge ditt namn, telefonnummer, adress och e-post.

·Bolagsuppgifter. När du som Kontaktperson för din uppdragsgivares räkning vill anlita oss behöver vi bolagets namn, organisationsnummer, adress samt uppgifter om din behörighet att företräda bolaget.

·Individuella personuppgifter, såsom föredraget språk, bilder

·Information om kontakter mellan oss. När du för egen eller din uppdragsgivares räkning har kontakt med oss, mottar vi sådana personuppgifter som skickas till oss via e-post, vanlig post eller information som vi mottar på telefon eller på annat sätt. Observera att vi emottar all information du skickar till oss.

·Information gällande evenemang du deltar i, såsom information relaterad till evenemangsregistrering, inklusive allergier eller annan kostrelaterad information.

Andra personuppgifter. Det kan hända att vi samlar in och behandlar annan relevant information som du delar med dig gällande din person. Till exempel, vi kan komma att samla och behandla information gällande din interaktion med oss, inklusive kontaktuppgifter, epost, korrespondens, telefonsamtal eller annan personlig kontakt (såsom datumet, tid och diskussionsämne).

Känsliga personuppgifter. Vi samlar och behandlar känsliga personuppgifter (såsom demografisk bakgrund eller etnicitet, politiska åsikter, religion, hälsa etc.) enbart i den mån det finns uppenbara skäl för en sådan insamling och behandling. Då e-post kanaler inte alltid är säkrade uppmanar vi dig att inte dela känsliga personuppgifter med oss över e-post.

 

2. HUR VI SAMLAR PERSONUPPGIFTER

Information som du ger oss. Största delen av uppgifter om dig som Castolin samlar in kommer direkt från dig. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.

Information som vi samlar om dig. Castolin Scandinavia AB kan också komma att samla in personuppgifter om dig från din arbetsgivare, eller annan bolagsrepresentant. Personuppgifter kan också samlas och uppdateras från offentligt tillgängliga källor och baserade på information som mottas av myndigheter, kontaktinformations leverantörer och andra dylika samt pålitliga källor. Uppgiftsuppdateringar av denna sort görs manuellt eller med hjälp av automatiserade medel.

 

3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra de uppdrag vi utför för din eller din uppdragsgivares räkning. Castolin Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. Var god notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande

·Att ingå och ombesörja affärsförhållandet. Dina personuppgifter kommer främst att användas för att ombesörja och sköta affärsförhållandet mellan Castolin Scandinavia AB, dig och bolaget du representerar. Till exempel, vi bör behandla personuppgifter för att fullgöra våra kontraktliga förpliktelser och andra löften och skyldigheter gentemot dig och bolaget du representerar. Den lagliga grunden för en sådan behandling är att fullgöra våra kontraktliga förpliktelser och driva andra berättigade intressen, såsom vårt intresse att ingå och fullgöra avtal och att ombesörja den dagliga verksamheten i enlighet med en lagenlig och rättvis affärsverksamhet. Detta är normalt sett också av intresse för bolaget som du representerar.

·För att kunna uppfylla garantiåtaganden. För vissa tjänster åtar vi oss en garantiförpliktelse. Vi sparar därför uppgifter om dig och den aktuella tjänsten så länge vi bedömer att en garantiförpliktelse kan göras gällande mot oss på grund av utförd tjänst. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsförpliktelser och att följa gällande lag.

·Att stödja och marknadsföra våra tjänster. Ditt namn och din e-postadress kan komma att användas för att kommunicera våra tjänster gentemot dig. Till exempel, med ändamålet att skicka till dig våra periodiska skrifter gällande våra tjänster, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till evenemang. Den lagliga grunden för denna behandling är drivandet av berättigade intressen, till exempel vårt intresse att marknadsföra våra tjänster, att vårda våra affärsförhållanden samt informera dig om vår verksamhet. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa avprenumereras instruktionerna som återfinns i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss på info@castolin.se.

·Att skydda våra berättigade intressen och lagenliga rättigheter.
När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.

·Med ditt samtycke. Vi kan även använda information om dig när du har givit ditt samtycke att göra så för ett specifikt syfte som inte angivits ovan. Till exempel, med ditt samtycke får vi publicera personliga uttalanden eller förekommande kundhistorier för att marknadsföra våra tjänster. Du innehar rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Du bör dock notera att detta inte påverkar behandling som redan skett.​

 

4. HUR VI DELAR DIN INFORMATION

 Castolin Scandinavia AB avser att tillhandahålla bra tjänster och produkter som möter dina behov och förväntningar. Detta innebär att vi delar med oss av informationen till pålitliga utomstående.

·Anställda och konsulter. Under gången av vårt affärsförhållande är det oundvikligt att dina personuppgifter kommer delas med våra anställda samt konsulter. Däremot begränsar vi tillgången av personuppgifterna till de anställda samt konsulter som behöver tillgång för utförandet av sitt jobb.

·Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan överföras eller delas med utomstående, i verksamhetens vederbörliga ordning eller till den utsträckning det är nödvändigt per affärsförhållandet mellan Castolin Scandinavia AB, dig och bolaget du representerar. Till exempel, vi kan anlita leverantörer, underleverantörer eller andra utomstående för att hjälpa till med tillhandahållandet av produkter och tjänster gentemot dig, eller bolaget du representerar.

Vi kan även anlita tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss som kräver behandlingen av personuppgifter. Till exempel, marknadsföringsbyråer, databas tjänsteleverantörer, hosting och backup tjänsteleverantörer, e-post tjänsteleverantörer m.m.

Var god och anmärk att våra leverantörer och underleverantörer inte är berättigade att använda eller röja dina personuppgifter i andra fall än när det är nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar, eller för att uppfylla sina lagenliga förpliktelser.

·Lagenliga förpliktelser. Ibland kräver våra lagenliga förpliktelser att vi delar med oss information om dig, till exempel om det är förpliktat att vi enligt lag eller processrättsligt, eller till en brottsbekämpande myndighet till följd av en lämplig begäran.

·Verksamhetsöverföring. Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med en fusion, försäljning av bolagets tillgångar, finansiering, eller förvärv av delar eller hela vår verksamhet, till ett annat bolag.

·Andra parter. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter då du ber oss eller ger tillstånd, till exempel då vi hänskjuter ärenden till ett annat bolag. Du kan också vara inkluderad i diskussioner tillsammans med andra utomstående parter, till exempel i email diskussioner.

 

5. VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

 Castolin Scandiavia AB eftersträvar alltid att behandla och lagra dina uppgifter inom EU/EES. Däremot kan dina uppgifter i vissa situationer överföras till, och lagras i, en ort utanför EU/EES området.

Var god anmärk att dataskyddslagstiftningen i länder utanför EU/EES kan avvika från, och i vissa fall kan de erbjuda ett sämre skydd, än dataskyddslagarna i ditt land. Castolin Scandiavia AB kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra att adekvata skyddsåtgärder (till exempel EU Standard Modell Klausuler och Privacy Shield) är antagna för att skydda dina personuppgifter och för att garantera att uppgifterna behandlas säkert. Du kan kontakta oss för ytterlig information gällande de tillämpande skyddsåtgärderna.

 

6. HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION

Castolin Scandiavia lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Vi genomför regelbundna granskningar av vårt behov att bibehålla uppgifter med beaktan av relevant lagstiftning.

Normalt behöver vi lagra största delen av dina personuppgifter under avtalets löptid eller affärsförhållandets löptid som råder med dig och bolaget du representerar. Normalt sett behöver vi också spara dina uppgifter en tid därefter på grund av garantier och andra tidsfrister anknutna till ett avtal eller en beställning. Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte och bokföringslagstiftning.
 

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära ut information gällande vår behandling av dina personuppgifter och att begära en kopia av sådana personuppgifter. Du besitter också rätten att få inkorrekta uppgifter gällande din person rättade och kan vara berättigad att få dina personuppgifter borttagna, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de ursprungligen samlades in för. Du har även rätt att, grundat i dina berättigade intressen, göra invändningar emot behandlingar och begära att behandlingen av dina personuppgifter skall begränsas. I särskilda fall har du även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 

8. UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Castolin Scandiavia AB arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

 

9. ÄNDRINGAR I DENNA EXTERNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Då vår verksamhet och organisation kan vara föremål för förändringar över tiden kan denna policy behövas uppdateras periodiskt, för att reflektera sådana förändringar. Du kommer informeras om betydande förändringar (till exempel per e-post), men vi rekommenderar även att du ser över denna personuppgiftspolicy regelbundet för att säkerställa att du har kännedom om rättelser som gjorts.
 

10. HUR MAN KONTAKTAR OSS

Castolin Scandiavia AB är den ansvarige parten (personuppgiftsansvarig) för behandlandet av dina personuppgifter som beskrivet ovan. Castolin Scandiavia är föremål för dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna personuppgiftspolicy eller angående våran användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss på info@castolin.se eller så kan du kontakta oss på:

Castolin Scandianavia AB
Box 4193
422 04 Hisings Backa
Sverige
+46 (0)31 57 04 70
 

11. KLAGOMÅL

Du består rätten att utfärda ett klagomål till Datainspektionen, E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se, om du förmodar att vi inte efterlever våra skyldigheter gällande dina personuppgifter.