Hårdkromersättning med HVOF


Elektrolytiska hårdkrombeläggningar har med goda resultat använts i decennier för att skydda metall ytor mot korrosion, abrasion och erosion. Ökat miljömedvetande och strängare miljökrav har drivit upp kostnaderna och tvingat industrin till att undersöka andra möjligheter att tillverka skikt med likvärdiga egenskaper som en ordinär hårdkrombeläggning.

De sexvärda kromföreningarna är irriterande/etsande på hud och slemhinnor.  Vid yrkesmässig exponering av sexvärda kromföreningar har man noterat irritationssymptom av olika slag från de övre luftvägarna och lungbesvär.  Sex värt krom är också allergent och carcinogent. Exponerade arbetare har en ökad risk att drabbas av lungcancer.

Kontakta oss

Alternativa beläggningar

En beläggningsmetod som kan ersätta hårdförkromning är termisk sprutning med HVOF (höghastighetsflamsprutning). Med HVOF uppnår man partikelhastigheter upp till 1200 m/s.
Den höga partikelhastigheten ger partiklarna hög anslagsenergi som skapar skikt med hög vidhäftning och låg porositet. De sprutade skiktetens täta struktur och skiktegenskaper gör att de fungerar alldeles utmärkt som hårdkromersättning:

Några fördelar med HVOF sprutning är:

  • Ett flertal olika material kan väljas
  • Tätare skikt utan innehåll av sprickmönster
  • Jämn skikttjocklek med fin ytstruktur
  • Grundmaterialet utsätts inte för vätesprödhet
  • Ingen begränsning av komponentens storlek
  • Komponenten kan beläggas på plats
  • Beläggningsmetoden innehåller färre processteg än HCP
  • Inga kemiska bad behöver användas
  • Inga giftiga utsläpp

Vanliga applikationer är skikt som ska skydda mot slitage, värme, återuppbyggnad och som ska fungera som hårdkromersättning är några exempel på detaljer som sprutas.

Ett exempel på hårdkromersättning är sprutning av kulventiler och kolvstänger. Beroende på typ av driftförhållanden används olika typer av skiktmaterial. Ett vanligt material vid HVOF sprutning är pulver innehållande volframkarbid (WC).
Efter sprutning, slipning och en snabb polering uppnås ett Ra värde på ca 0,03 vilket fungerar mycket bra som hårdkromersättning.