Kies voor onze lokale websites

AustraliaAustralië

AustriaOostenrijk

BelgiumBelgië

FR , EN , NL

BrazilBrazilië

CanadaCanada

EN, FR

ChinaChina

Czech RepublicTsjechië

FranceFrankrijk

GermanyDuitsland

HungaryHongarije

JapanJapan

South KoreaKorea

MexicoMexico

ItalyItalië

NorwayNoorwegen

PolandPolen

PortugalPortugal

RussiaRusland

SpainSpanje

SwedenZweden

SwitzerlandZwitserland

FR , DE

ThailandThailand

TurkeyTurkije

United KingdomUK

UkraineOekraine

United Arab EmiratesUAE

United StatesUSA

WhertecWhertec USA

Whertec EuropeWhertec Europe

United KingdomMonitor Coatings

Trio OilTec ServicesTrio OilTec Services

Furnace Mineral ProductsFurnace Mineral Products

Professional distributionProfessional distribution

Algemene Voorwaarden

1. Door het loutere feit van zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van huidige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Huidige voorwaarden hebben in ieder geval steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Wij kunnen slechts geldig verbonden worden door onze vertegenwoordigers, agenten of bedienden, na schriftelijke bevestiging door de Directie van onze vennootschap. Elke wijziging aan huidige voorwaarden dient door ons schriftelijk te worden aanvaard.

2. Prijzen, offerten en bestellingen

Onze offerten worden gedaan zonder enige verbintenis, behoudens andersluidende bepalingen in onze offerten zelf. De mondelinge offerten, bestellingen en overeenkomsten verbinden ons slechts in zover wij deze schriftelijke bevestigen of als wij hieraan gevolg geven door toezending van de goederen en van de factuur. Al onze prijzen zijn vatbaar voor wijziging, zonder voorafgaandelijk bericht tot op het ogenblik van de ontvangst door ons, van het bericht van aanvaarding door de klant, van de opgegeven prijzen. Wij behouden ons het recht voor onze voorstellen te herzien of te vernietigen, indien de ontvangen bestellingen verschillen met de prijsaanvraag waarop wij zijn ingegaan. Iedere prijsopgave zal automatisch vervallen vijftien dagen na de datum van prijsopgave, te twaalf uur ‘s middags, behoudens schriftelijke en andersluidende bepaling van onzentwege. Onze prijzen worden gefactureerd op basis van onze tarieven die op de dag van levering van kracht zijn. Als factuurdatum geldt dag van vertrek van de goederen.

3. Leveringsvoorwaarden en -termijnen

Behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, gelden onze prijzen vertrek magazijn. Bijgevolg zijn al onze transport- en bijhorige kosten ten laste van de klant. Onze goederen worden op risico van de geadresseerde verzonden, zelfs indien ze om bijzondere redenen vrachtvrij gezonden moeten worden. Behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding worden onze leveringstermijnen slechts als aanduiding opgegeven. Ze gaan uit van het akkoord over de uitvoeringstermijnen. Ze worden in ieder geval verlengd, ingeval van vertraging in de toezending door de klant van de bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de verkoop, zelfs indien deze vertraging niet te wijten is aan de klant. Zelfs indien er een uitdrukkelijke overeenkomst is betreffende de leveringstermijnen, geven de gevallen van overmacht ons het recht volledig of gedeeltelijk iedere koop of bestelling te annuleren, of de uitvoering ervan te schorsen zonder voorafgaandelijk bericht noch welkdanige vergoeding. Indien door het feit van een geval van overmacht, de levering vertraagd wordt met meer dan een maand, zal de klant het recht hebben de koop op te zeggen maar uitsluitend voor de hoeveelheid die hem niet kon geleverd worden, om reden van genoemd geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht bij wijze van aanduiding maar niet beperkend: oorlog, mobilisatie, staking, oproer, brand, storing in de werkhuizen of de burelen van de verkoper of van zijn committenten, lock-out, epidemieën, slechte weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen of aan energie, niet naleving door onze leveranciers van de leveringstermijnen, beperkingen en/of verbodsbepalingen, opgelegd door de overheden van het land, gebrek aan werklieden of bedienden, alsmede alle gelijkaardige welkdanige gebeurtenissen in hoofde van onze vennootschap, haar onderaannemers, committenten of leveranciers.

4. Klachten

De klant moet bij ontvangst de goederen nazien en, indien nodig, binnen de vijf dagen schriftelijk zijn klacht indienen. In principe worden onze goederen of producten niet teruggenomen. In geen geval wordt enige terugzending aanvaard zonder ons voorafgaand akkoord en nazicht van de goederen in ons magazijn. Ingeval wij akkoord zijn de geleverde goederen terug te nemen, verbindt de klant zich ertoe alle verzendings- en terugnamekosten voor de goederen te dragen. Koopwaar, die bewerkt, veranderd of beschadigd is, wordt in geen geval teruggenomen. Geen enkele terugzending zal aanvaard of terugbetaald worden wanneer het leveringen betreft van speciale fabricatie die niet in ons verkoopprogramma voorkomen. Nooit zal er meer dan 60% van de gefactureerde waarde terugbetaald worden.

5. Verantwoordelijkheid

Vóór het gebruik van onze goederen of producten, zal de klant nagaan of deze onberispelijk zijn en of ze goed beantwoorden aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Bij gebreke hieraan, zal hij daar alleen de gevolgen van dragen en zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Vóór het gebruik van elk apparaat, instrument, gereedschap of ander voorwerp dat schade kan veroorzaken, verbindt onze klant er zich toe het aandachtig te onderzoeken en ons op de hoogte te stellen van om het even welk defect. Onze verantwoordelijkheid kan evenmin worden ingeroepen wanneer de schade, veroorzaakt door één onzer producten, ontstaan door een gebrek aan veiligheid die, zelfs slechts gedeeltelijk, te wijten is aan een fout van de gebruiker, van het slachtoffer of van gelijk welk andere persoon waarover het slachtoffer bevoegdheid heeft. De klant verbindt er zich toe onze producten te gebruiken volgens de hem voorgeschreven richtlijnen en ze te gebruiken voor normale toepassingen die, door ons, bij de levering redelijkerwijs kunnen voorzien worden.Wij zijn niet aansprakelijk voor welkdanige schade die zou voortvloeien, voor de klant of voor een derde uit een niet aangepast(e) gebruik, behandeling, stockering of vervoer van onze goederen of producten. Voor wat betreft de uitrustingen, dekt onze waarborg het omruilen van de defecte onderdelen, ingeval van vorm- of constructiefout, met uitsluiting van de slijtageonderdelen. Deze waarborg is na levering geldig voor een periode vastgelegd volgens contractuele voorwaarden of bij gebreke hieraan volgens de dienaangaande wettelijke bepalingen. Verplaatsings- of transportkosten, werkuren, evenals elke vorm van schadevergoeding, zijn uitgesloten uit de waarborg. Deze waarborgvoorwaarden gelden eveneens ingeval van onverenigbaarheid. Voor wat betreft onze inlichtingen en raadgevingen: de inlichtingen over de mogelijkheden van transformatie en toepassing, evenals de technische raadgevingen die wij geven met betrekking tot onze goederen of producten, worden gegeven zonder enige verbintenis van onzentwege, met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid.

6. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar, netto en zonder disconto. Welke de gekozen betalingswijze ook weze, zijn al de door onze firma geleverde goederen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Het trekken en/of accepteren van wissels of andere effecten houdt noch schuldvernieuwing, noch afwijking op deze algemene voorwaarden in, noch op de eventueel bijzondere. Ingeval, gebrek aan betaling op de vervaldag, zal op de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot datum van effectieve betaling. Tevens zal elk op de vervaldag onbetaald bedrag, enkel door dit feit en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire contractuele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125 €. Bij vertraging in betaling of wijziging in de toestand van de klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, verwerping van een aanvraag tot concordaat, faillissement, protest, ontbinding of wijziging van vennootschap, behouden wij ons het recht voor éénzijdig de koop te vernietigen of te verbreken voor het niet-geleverde deel van de bestelling, zonder dat de klant schadevergoeding, interesten of terugbetaling van kosten of andere uitgaven, of voldoende waarborgen mag eisen. Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag, of van een voorschot of effect, maakt alle door onze klant verschuldigde sommen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt eveneens voor de bedragen waarvoor een latere betalingstermijn werd toegestaan. Alle bankkosten, kosten voor zegels en agio’s voor wissels en andere effecten, zijn ten laste van de klant. Alle innings- en invorderingskosten zijn tevens ten laste van de klant. Bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag, mogen wij onze leveringen van rechtswege opschorten of annuleren onverminderd elke andere maatregel.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot aan hun volledige betaling.

8. Merken

Verschillende van onze producten worden aangeduid door een merk. Indien deze producten omgevormd of gemengd worden met andere bestanddelen als samenstellende of toegevoegde elementen, mogen de genoemde merken op geen enkele wijze gebruikt worden, dan mits het bijzonder en schriftelijk akkoord van onze vennootschap. De levering onder een merk mag niet beschouwd worden als een akkoord van onzentwege voor het gebruik hiervan voor de producten gefabriceerd door de klant. De toelating tot gebruik van onze merken veronderstelt in hoofd van de klant de eerbieding van de gebruiksvoorwaarden ervan.

9. Lege verpakking

De verpakkingen die in de factuur al dan niet met borgstelling als retourverpakkingen zijn aangeduid blijven onze eigendom. Ze moeten ons vrachtvrij teruggestuurd worden binnen vastgestelde termijnen en ten laatste binnen zes maanden. De lege verpakking die ons niet zouden teruggestuurd worden binnen de bepaalde termijnen, zullen gefactureerd worden aan de klant aan hun vervangingsprijs. Hetzelfde zal gelden indien de verpakking beschadigd is.

10. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Het tussen partijen afgesloten contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle betwistingen, van welke aard, behoren tot de uitsluitende rechtsmacht van de rechtbanken te Brussel. Indien de betwisting valt onder de bevoegdheid van het Vredegerecht, zal ze uitsluitend moeten gebracht worden voor het Vredegerecht van het 3de kanton van Brussel.

 

Download Algemene voorwaarden