gen cond

Sprzedaż towarów i świadczenie usług przez Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. (dalej: MEC) z siedzibą w Gliwicach odbywa się na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług (dalej „OWU”).

§2 Definicje

1. Użyte w dalszej części niniejszych OWU określenia oznaczają:

a) MEC – Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000137485, posiadającą nr NIP 6311674749, REGON 273229857, kapitał zakładowy: 5 000 000,00 PLN.

b) Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która skierowała do MEC Zamówienie na Towary lub Usługi znajdujące się w ofercie MEC;

c) Zamówienie – oferta zakupu Towarów lub Usług złożona przez Kontrahenta pisemnie, faxem lub e-mailem. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: określenie zamawianych Towarów lub Usług oraz ich ilość, dane Kontrahenta niezbędne do wystawienia faktury VAT, w szczególności numer identyfikacji podatkowej, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Towarów lub wykonania Usług oraz sposób płatności. Zamówienie złożone za pomocą emailowych skrzynek firmowych Kontrahenta uważa się za złożone przez osobę upoważnioną przez Kontrahenta do składania zamówień;

d) Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie MEC o przyjęciu Zamówienia, złożone Kontrahentowi pisemnie, faxem lub emailem - wraz z określeniem co najmniej: ceny Towaru lub Usługi, sumarycznej wartości Zamówienia oraz formy płatności i warunków dostawy Zamówienia.

e) Towar – produkty MEC oraz wszelkie artykuły i przedmioty oferowane przez MEC;

f) Usługa – usługa świadczona przez MEC zgodnie z niniejszym OWU;

g) Przedmiot – towar dostarczony przez Kontrahenta w celu realizacji Usługi;

h) Protokół – protokół odbioru przedmiotu Umowy, dokument WZ, faktura VAT lub inne potwierdzenie realizacji Umowy podpisane przez przedstawiciela Kontrahenta lub przyjęte przez Kontrahenta bez zastrzeżeń. i) Umowa – każda umowa zawierana przez MEC z Kontrahentem, w szczególności umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług.

j) Siła Wyższa – niemożliwe do przewidzenia wszelkiego rodzaju wydarzenia w szczególności: wojna, zamieszki, zamach stanu, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, powódź, strajk i wszelkie inne zdarzenia, które mogą utrudniać lub uniemożliwią regularne zaopatrzenie, proces produkcji, dostawę Towaru lub świadczenie Usług.

 

§3 Przedmiot i zakres obowiązywania

1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług stosuje się odnośnie realizacji wszystkich składanych przez Kontrahentów Zamówień i innych oświadczeń woli Kontrahentów dotyczących zakupu Towarów lub Usług oferowanych przez MEC. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Kontrahenta OWU stają się integralną częścią umowy i obowiązują przez cały okres trwania tej Umowy. Kontrahent lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu, składając Zamówienie tym samym potwierdza, iż zna i akceptuje OWU. Niezależnie od powyższego przyjęcie przez Kontrahenta dostawy Towarów lub rozpoczęcie świadczenia Usługi stanowi bezwarunkowe przyjęcie niniejszych OWU.

2. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług doręczane są Kontrahentom na piśmie w szczególności z ofertą handlową, umową lub fakturą. OWU uważa się również za doręczone Kontrahentowi w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem strony internetowej MEC, na której dostępna jest pełna treść OWU.

3. Niniejsze OWU udostępnione są na stronie internetowej MEC (https://www.castolin.com/pl-PL/) – w taki sposób, aby Kontrahent mógł przechowywać i odtwarzać OWU w zwykłym toku czynności.

4. Wszelkie odstępstwa od postanowień zawartych w OWU wymagają formy pisemnej i nie powodują uchylenia pozostałych warunków OWU.

5. Odmienne od określonych w OWU warunki handlowe Kontrahenta są dla MEC niezobowiązujące także wtedy, gdy nie zostały wniesione do nich przez MEC wyraźne zastrzeżenia. Jeżeli Kontrahent doręczy MEC swoje ogólne warunki umów, to obowiązują one w części, w jakiej dają się pogodzić z OWU. W razie sprzeczności postanowień ogólnych warunków umów Kontrahenta i OWU klauzule wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące.

6. Wszelkiego rodzaju ustalenia ustne i telefoniczne dokonane przez pracowników MEC są dla Kontrahenta zobowiązujące tylko wtedy, jeśli zostały potwierdzone pisemnie przez osoby upoważnione do występowania w jego imieniu i jeżeli zostały zawarte w przesłanym przez MEC Potwierdzeniu Zamówienia.

7. W razie rozbieżności między postanowieniami Umowy i OWU, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.

8. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług obowiązują wobec wszystkich podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu z art. 43¹ Kodeksu cywilnego oraz wobec osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy.

 

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 t.j.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Administratorem danych osobowych jest MEC. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§5 Umowa i Ogólne Warunki

1. Zawarcie Umowy następuje w momencie Potwierdzenia Zamówienia przez MEC, bądź wydania Towaru lub rozpoczęcia świadczenia Usługi lub wystawienia faktury VAT związanej z Zamówieniem.

2. Brak Potwierdzenia Zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem lub odmową przyjęcia Zamówienia przez MEC (wyłącza się stosowanie art. 682 k.c.). Potwierdzenie Zamówienia jest wystawiane przez MEC: a) na prośbę Kontrahenta; b) w przypadku, gdy treść Zamówienia odbiega od aktualnej oferty MEC, bądź ustalonych warunków handlowych Kontrahenta, MEC zastrzega sobie prawo przystąpienia do realizacji Zamówienia po akceptacji przez Kontrahenta zmian przedstawionych w przesłanym Potwierdzeniu Zamówienia, o czym Kontrahent ma obowiązek poinformować MEC na piśmie, faxem lub e-mailem.

3. W przypadku Potwierdzenia Zamówienia przez MEC z istotnymi zmianami lub zastrzeżeniami (np. co do ceny, wydłużenia terminu realizacji  Umowy), Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kontrahenta, że akceptuje potwierdzenie (ofertę) złożone przez MEC ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy w terminie do 3 dni roboczych MEC nie otrzyma informacji, że Kontrahent akceptuje potwierdzenie (ofertę) z istotnymi zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta, a MEC nie jest dłużej związany złożoną ofertą.

4. W przypadku Potwierdzenia Zamówienia przez MEC z nieistotnymi zmianami lub zastrzeżeniami (np. co do zmiany terminu realizacji jednego z etapów świadczonej Usługi, bez zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, czy powierzenia części Umowy podwykonawcy, jeśli w Zamówieniu nie określono zakazu posłużenia się podwykonawcami), Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kontrahenta, że akceptuje potwierdzenie (ofertę) złożone przez MEC ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy w terminie do 3 dni roboczych MEC nie otrzyma informacji, że Kontrahent akceptuje potwierdzenie (ofertę) z nieistotnymi zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa została zawarta zgodnie z uwagami MEC.

5. Zamówienia, których treść odbiega od oferty MEC, są traktowane jako kolejne zapytanie ofertowe Kontrahenta.

6. MEC ma prawo odmowy przyjęcia Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Kontrahenta.

§6 Warunki płatności oraz faktury

​ 1. MEC zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia przez Kontrahenta zaliczki lub zadatku na poczet zawieranej Umowy przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia oraz prawo żądania zabezpieczenia wykonania Umowy, w szczególności w postaci weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawu rejestrowego lub ustanowienia gwarancji bankowych.

2. MEC zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania Umowy przez Kontrahenta poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry - przed dostawą Towaru - lub do wstrzymania świadczenia Usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli: a) złożony został wniosek o ogłoszeniu upadłości bądź wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do Kontrahenta b) Kontrahent zalega wobec MEC z płatnościami z wszelkich innych tytułów.

3. MEC może wstrzymać dostawy Towaru lub przesunąć rozpoczęcia świadczenia Usług do chwili spełnienia przez Kontrahenta dodatkowych warunków: wpłacenia zaliczki, zadatku lub udzielenia żądanego przez MEC zabezpieczenia. Wstrzymanie realizacji Zamówienia może nastąpić również w przypadku braku płatności ze strony Kontrahenta lub innych jego działań na szkodę MEC, do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

4. Należności za Towar/Usługi płatne są: a) zgodnie z podanym przez MEC terminem płatności, przelewem na rachunek bankowy MEC w oparciu o wystawioną fakturę VAT; b) przed odbiorem Towaru lub rozpoczęciem świadczenia Usługi przelewem bankowym na konto MEC.

5. W Zamówieniach należy określić uzgodniony sposób płatności.

6. W Potwierdzeniu zamówienia znajdują się obowiązujące ceny Towarów/Usług. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO, w kwotach netto, bez podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Ceny Towarów MEC obejmują cenę opakowania w przypadku standardowych Towarów/Usług. W szczególnych przypadkach Kontrahent może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, o czym zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

8. Rabaty, upusty, bonifikaty wymagają indywidualnego uzgodnienia między upoważnionym pracownikiem MEC a Kontrahentem i są udzielane wyłącznie na piśmie.

9. Kontrahent poprzez zawarcie z MEC Umowy i akceptację niniejszych OWU upoważnia MEC do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta.

10. W razie niezachowania przez Kontrahenta ustalonego terminu płatności, MEC naliczy odsetki za opóźnienie w wysokości obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. odsetki ustawowe).

11. W przypadku występowania nieuregulowanych w terminie faktur, wpłaty dokonywane przez Kontrahenta mogą być zaliczane według uznania MEC, w pierwszej kolejności na poczet należności z faktur najdawniej wymagalnych. Kontrahent wyraża niniejszym zgodę na powyższy sposób zaliczania dokonywanych przez niego wpłat, a MEC w tym zakresie zostaje zwolniony z obowiązku składania odrębnego oświadczenia o sposobie zaliczenia poszczególnych wpłat dokonanych przez Kontrahenta.

12. Jeżeli po zawarciu Umowy, ale przed jej wykonaniem przez MEC wystąpią okoliczności niezależne od MEC, uzasadniające podwyższenie ceny Towaru lub Usługi takie jak np. nagła podwyżka ceny towaru przez producenta, podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych lub innych obciążeń publicznoprawnych, MEC ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru lub Usługi, przy czym zobowiązany jest wskazać przyczynę podwyższenia ceny. Podwyższenie ceny Towaru lub Usługi nie może być wyższe niż faktyczny wzrost składników mających wpływ na wysokość ceny.

13. MEC zastrzega sobie prawo przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach Kontrahenta na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 t.j. z późn. zm.).

14. Wobec Kontrahenta podlegającego wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 700 t.j. z późn. zm.), MEC zastrzega sobie prawo kierowania wniosków o wpis do tego rejestru, w przypadku nieuregulowania należności, o których mowa w art. 56 cytowanej ustawy.

 

§7 Dostawa Towarów

1. Dostawy Towarów MEC odbywają się na warunkach określonych w Incoterms 2010 lub zgodnie z przesłanym przez MEC Potwierdzeniem Zamówienia.

2. Wszelkie inne niestandardowe koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji Zamówienia obciążają Kontrahenta, o ile nie ustalono inaczej.

3. Towar może być dostarczony przez MEC na adres odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez MEC lub wskazanego przez odbiorcę.

4. Kontrahent jest zobowiązany dokonać oględzin ilościowych i jakościowych Towarów oraz opakowań w chwili odbioru, potwierdzając podpisem na dokumencie WZ lub dokumencie transportowym zgodność przedmiotu odbioru ze specyfikacją zawartą w dokumencie WZ lub dokumencie transportowym. MEC odpowiada za Towar wyłącznie do chwili odbioru Towaru przez Kontrahenta, z zastrzeżeniem poniższych zapisów. 5. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany przez MEC bezpośrednio do wskazanej przez Kontrahenta osoby trzeciej (odbiorcy), a transport jest organizowany przez MEC, MEC ponosi odpowiedzialność za Towar wyłącznie do momentu odebrania go i potwierdzenia tego faktu na dokumencie WZ lub dokumencie transportowym przez osobę trzecią. W przypadku odmowy odbioru Towaru przez osobę trzecią w związku z niespełnianiem przez Towar parametrów z przyczyn zależnych od Kontrahenta (np. wadliwe wskazanie parametrów w Zamówieniu), wszelkie koszty z tytułu dostawy, zwrotu Towaru ponosi Kontrahent. 6. Kontrahent ma obowiązek poinformowania osoby odpowiedzialnej za odbiór Towaru oraz wskazane przez siebie osoby trzecie odbierające